Normál kép: 481_580_pix_Oldal_31_Kep_0001.jpg   Méret: 770x550 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 481_580_pix_Oldal_31_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 1663x1187 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: 1848/49-es honvédek a segesvári Petőfi-szobor előtt

Ismertető szöveg: Segesváron a Petőfi emlékszobrának lelepező ünnepére szép számmal megjelentek a még életben levő 1848-49-i honvédek is, hogy ők is lerójják a hazafias kegyelet adóját azon a csatatéren, a melyen egykori bajtársaik ezelőtt 48 évvel elhullottak és most örök álmaikat alusszák.
A három sorban elhelyezkedett egykori honvédek közt a felső sorban balról jobbra haladva 2-ik helyen álló kalapos alak Krámer József 1848/49-iki honvédfőhadnagy (Brassóból). Ezen túl a 3-ik alak Ferenczy Ferencz 1848/49-iki honvédhadnagy Tordáról, a 4-ik pedig sastollas kucsmában Illyés Bálint 1848/49-iki vadász tizedes, most országgyűlési képviselő, ki 13 és fél éves korában állott be a szabad vadászok közé Szatmár megyében Fehér-Gyarmaton 1849 márczius elején. Két hétig a toborzó csapattal járta be a megyét s majdnem minden tanulót beverbuált, a miért rögtön káplárrá (alvadász) nevezték ki. A hadjárat vége felé hadnagygyá nevezték ki, de kinevezése megerősítést máig nem nyerhetett a fegyverletétel miatt.
A második sorban, ugyancsak a néző balja felől számítva, a 4-ik alak Salacz Gyula kir. tanácsos, Arad város polgármestere, 1849-ben honvédhadnagy. - Ö utána következik Mikár Zsigmond a központi honvédbizottság országos főjegyzője, a honvéd-egyleteknek 1867 tavaszán kezdeményezője és szervezője, 1849-ben a 9-dik Miklós orosz czár néven ismert huszárezred alkapitánya. 1849 novemberben büntetésül az 1-ső huszárezredbe közlegénynyé sorozták be, 1850 elején azonban újból hadnagygyá lett. 1851-ben mint kiváló huszártiszt Bécsbe a lovassági központi főiskolába jutott s onnan 1852 végével, miután előbb Aradon a fogság alatt, majd későbben a cs. k. 1. huszárezredben vett becsületszava, hogy újbóli kineveztetése után legalább 2 évet szolgál mint tiszt, feloldódott, tiszti rangját letette, hazajött, a hol a rendőrségi üldözések elől ifjú hitvesével együtt csakis Amerikába szóló útlevél segítségével menekülhetett. Több évet távoli országokban töltött, első gyermekei ott is születtek s csak az 1857-iki legfelsőbb általános amnestia után 1858 elején tért vissza. - Odább a 6-ik alak gróf Eszterházy Kálmán, honvédhadnagy Erdélyben, az egész hadjárat alatt kiváló magatartásáról ismeretes "Mátyás" nevezetű huszárezredben egyik csatában jobb karját vesztette most a képviselőház tagja és egyik jegyzője. - Ugyancsak a második sorban jobb felől a második alak Horváth László, Nagy-Küküllőmegye tanfelügyelője, 1849-ben honvédhadnagy.
Az első sorban ülők közt balról szélen van a nagy szakállú Fejérváry Imre földbirtokos Makón, a görög egyesült hazafiak aziránti mozgalmának, hogy a magyar liturgiát a hazában gyakorlatba lehessen hozni, egyik buzgó harczosa, 1849-ben hadnagy, a csanádvármegyei honvédegyletek elnöke. Tőszomszédja neki K. Horváth Ignácz, az egykori határővidéki székely huszároknak 1848 előtti egyik kapitánya, 1849-ben a jeles "Mátyás-huszárok" ezredének alezredese, több évi várfogságot szenvedett, a "Rikánbelüli" czimet viselő (háromszéki) honvédegyletnek 1867 tavasza óta elnöke ma mint látását vesztett aggastyán visszavonúltságban tölti napjait Brassó Bolgárszög külvárosában.
Odább a harmadik alak dr. Otrobán Nándor magyar kir. honvédezredorvos, 1849-ben gyalogos honvédhadnagy Brassó városának egyik előkelő irányadó polgára. - A szomszédja Jakabos Ágoston földbirtokos Kézdi-Vásárhelyen, 1849-ben honvédőrmester.
A következő alak Sándor László, Nagy-Küküllő vármegye főispánja, cs. kir. kamarás, 1849-ben honvédhadnagy, szintén az 1. huszárezredbe közlegényül besoroztatott, de csakhamar újból hadnagygyá levén, a katonai pályáról visszavonult.
Egygyel odább Csernatoni Molnár Zsigmond ügyvéd Maros-Vásárhelyen, 1849-ben honvédfőhadnagy. Bem tábornoknak a nevezett városban emelt emlékszobra létrehozásának egyik főtényezője, a Marosszéki honvédegyletnek szervezője s azóta folytonosan buzgó titkára és jegyzője. Mellette László Zsigmond dévai gimnáziumi tanár, 1849-ben honvédhadnagy.
Az e képen ábrázolt egykori vitéz hazafiak között van még Bihari Sándor gimnáziumi tanár Maros-Vásárhelyről mint egykori honvédhadnagy. A többi hét régi honvédet, kik még a képen rajta vannak, kiket azonban megnevezni nem tudunk, kérjük, szíveskedjenek lapunk szerkesztőségével tudatni, melyik sorban melyik helyet foglalják el, hogy nevöket utólagosan közölhessük.
Részt vett az ünnepélyen még Feleki Miklós 1849-iki honvédszázados, a közp. honvédbizottság tagja Budapestről, Borszéki/ Soma szintén a közp. honvédbizottság tagja, nyűg. magyar kir. miniszteri osztálytanácsos, 1849-ben volt tűzmester, és Ugrón Gáspár földbirtokos Székely-Udvarhelyről, a megyebeli honvédegyletnek tényleges buzgó elnöke, 1849-ben volt honvédfőhadnagy.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. auguszus 15.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page