D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : ember_0280.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az emberi bélrendszer vázlatos rajza áttekintés szempontjából
B e s o r o l á s i   c í m : Emberi bélrendszer vázlatos rajza áttekintés szempontjából
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Vidiné Réfi
U t ó n é v : Erzsébet
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-11-25
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2015-06-25
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai
S O R O Z A T 
C í m : A műveltség könyvtára
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai
S z e r z ő : szerk. Alexander Bernát, Lenhossék Mihály
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, [1905]
S o r o z a t : A műveltség könyvtára
T í p u s : ismeretterjesztő kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Anatómia, fiziológia
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Humán biológia
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : embertan
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberi test
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : anatómia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bélrendszer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nyelőcső
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyomor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : patkóbél
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vékonybél
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : féregnyúlvány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vakbél
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vastagbél
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : végbél
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az emberi bélrendszer vázlatos rajza áttekintés szempontjából.
1. Nyelőcső, 2. gyomor, 3. duodenum, 4. vékonybél, 5., 5., 5. a vékonybél fodra, 6. féregnyulvány, 7. vakbél, 8. felmenő vastagbél, 9. vízszintes vastagbél, 10. leszálló vastagbél, 11. végsőbél.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A belek mozgásának nem annyira a keverés, mint inkább a tartalom továbbítása a főfeladata. Ezt a sajátságos mozgást közvetlenül láthatjuk, ha az elaltatott állaton megnyitjuk a has falát. Ilyenkor azt vesszük észre, hogy különböző pontokon gyűrűszerűleg befűződik, összehúzódik a bél, s ez az összehúzódás átterjed a szomszédos pontokra, s onnan megint tovább. Ezt a tovahaladó gyűrűszerű befűződést nevezték el bél-perisztaltikának. E mozgás úgy továbbítja a tartalmat, mintha valamely csövet egy ponton ujjaimmal összeszorítanék, s onnan kiindulva két irányba végig húznám rajta összeszorított ujjaimat. Ezenkívül látjuk azt is, hogy az egyes bélrészletek egymás felett elcsúsznak, eltolódnak, tovahengerednek, ez utóbbi mozgás azonban kisebb fontosságú. Még csak arra akarjuk az olvasó figyelmét felhívni, hogy a szabadabban eltolható bélrészletek hosszabb hashártya-lemezeken lógnak, amelyek a gerincoszlopnak megfelelő hátsó hasfaltól indulnak el (162. ábra)."
(Forrás: https://mek.oszk.hu/14200/14254/pdf/14254_1.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az emberi vékonybél patkó alakú kezdete (duodenum) a fehérmájjal elülről
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 506x666 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna