D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : borsszem_janko_1882_039.jpg
C Í M 
F ő c í m : Börzeviczy W. M. élczei
B e s o r o l á s i   c í m : Börzeviczy W. M. élczei
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK EPA
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-11-17
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2008-03-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ba kerülés dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : karikatúra
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Borsszem Jankó
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Borsszem Jankó
S z e r z ő : szerk. Ágai Adolf
M e g j e l e n é s : 15. évf. 7. sz. (1882. február 12.)
T í p u s : időszaki kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Szórakozás, játék
A l t é m a k ö r : Humor, vicc
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : gúnyrajz
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1882
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Börzeviczy W. M. élczei
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "- Az álarczos báljaink hitele ugy hanyatlik akár a tözsdei kredit! Csupa maszkulinum és semmi maszk. S ami van is, az megannyi vacsora-párti és szélsö bal : jobb nincsen. (Elegant! ich soll ä so!)
- Furcsa, hogy mennél alacsonyabb az árfolyam, annál könnyebben fulad bele az ember. (Bessere habe üch schon gemacht, aber baisse-re nicht!) - Erösen megérezzük a párisi börze-nyavalyát. Ugy látszik, az importált külföldi tökék nem voltak filloxeramentesek. (Gewalt!)
- Mi a Dobrzanskyféle összeesküvés? Rutén rút tény. (Kinder, schmeist's mich ä raus!)
- Páris és Guszti közt mi a különbség ? kérdem a papát. Az, felelék a magam kérdésére: hogy Paris adott arany almát (pomme d'or) és Guszti kap egy arany fügét (figue d'or.) (Söhr geustreuch !)
- Furcs a dolog ! Amióta már nincsen bennem vonzerö, kettesivel is kapaszkodnak belém. (Nebbich !) "
(Forrás: Borsszem Jankó, 1882. február 12.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Börzeviczy Fehérvárt
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 424x499 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna