D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyarfestomuves00unse_0085.jpg
C Í M 
F ő c í m : Debreceni ménes
B e s o r o l á s i   c í m : Debreceni ménes
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Magyar Nemzeti Múzeum tulajdona
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Wagner
U t ó n é v : Sándor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1838-1919
V I A F I d : 17990535
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2023-05-19
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2016-01-06
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A magyar festőművészet albuma
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A magyar festőművészet albuma : a magyar festészet fejlődése a régiektől az újakig
M e g j e l e n é s : [Budapest] : Hornyánszky Ny., [1905]
T í p u s : életrajz
T í p u s : művészeti album
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Internet Archive
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : életkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : ménes
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Debrecen
G e o N a m e s I d : 721472
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Debreceni ménes
Festett Wágner Sándor
A Magyar Nemzeti Múzeum tulajdona
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Wagner Sándor a nagy akció, a lázas mozgalmasság festője. Ő nem őrzi meg első benyomásait, hanem folyton ostromolja őket. Minden tanítója ellen demonstrál, csak Piloty hatása ellen nem lázong. De összeegyezteti vele a maga bátor, nagyszabású egyéniségét. Csak úgy, mint a kolorizmusban három társa. Bécsben akadémikusok irányítják, Blaas és Geiger oktatják, Münchenben Kaulbachnak kedves tanítványa, de a festészetével egyenesen szembeszáll velük. Ellene szegülő amazok higgadt, szabatos, kiszámított akciójának, emezek széles monumentális epikájának és ideális szimbolikájának. A nagy valóságszínház, Piloty festi programmja, felel meg neki is leginkább. Hiszen ebben a színházban rendez lehet és akciót irányíthat és eljátszathatja benne a világgal az izgalmas mozgalmakat. A melyek magukban hordják a nagy pátoszt; a melyek az erő dicsőségét hirdetik s az elevenség szépségét dicsőítik. A festi abszolút uralmának híve is, csakhogy a festiséget nem a pompában, hanem a mozgalomban látja. Ha Benczúr susogó brokátot és buja emberhúst fest, az izgalmas, nem is nagy ritmusú, hanem szinte szertelenül hullámzó mozgást festi. Ez neki a szépség. Az antik világban is lázas akciót lát, a magyar nép világában is a heves akció kapja meg s a történelemben is az indulat mozgalmassága érdekli. A hatvanas években megfesti "Dugovics Titusz" cím képét. Ez a képe is csupa lázas ritmika, csupa eleven mozgalomWagner Sándor kompozíciója az sajátságos szépségideáljától vakmern lendületes és mégis mindig biztos. Az energia hatalmát hirdeti. Szinte erpróbálkozásnak látjuk. A "Spanyol posta" cím képe valamennyi képét megmagyarázza. Az rajza pontos, határozott, aprólékosságot megvet és színei melegek, a verfénynyel kaczérkodók. Nem keresi a nagy folthatást, nem tördik a színegyüttesség hatásával, de örül a meleg, mély színek szép egymás mellett valóságával. Magyar genre-képei is az valóságszínházának egy-egy nagymozgalmú eladása. Ugyanakkor festette ket, a mikor a romantikus színház is eladásokat rendezett a magyar népvilágból. Patetikusak, ünnepiek a genre-képei is, csakhogy a pátoszuk igaz : a mozgalomnak becsületesen indulatos páthosza."
(Forrás: https://mek.oszk.hu/14800/14876/14876.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wágner Sándor: Madridi czirkus
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2348x699 pixel
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna