D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 00000010c.jpg
C Í M 
F ő c í m : Belemnit
B e s o r o l á s i   c í m : Belemnit
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
B e s o r o l á s i   n é v : Fecz
U t ó n é v : Ágnes
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2023-08-15
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2016-05-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Nagy képes természetrajz a hazai művelt közönség számára
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Nagy képes természetrajz a hazai művelt közönség számára
S z e r z ő : Vángel Jenő
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, 1899
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : állattan
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : puhatestű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Belemnit, a. b. héj, d. c, restaurálva, benne az állat.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az őskor után a közép (mesozoi, másod vagy secundar) kor következik, mely triász, rathi, jura és kréta rétegcsoportokra különül szét.
Mint ismeretes, a trias rétegei, nevének megfelelően, három sorra: tarka homokkő, kagylós mész és keuperre különülnek szét. Hazánkban, főleg Bakonybán és Pécs környékén fordul elő. Benne kiterjedt márvány (Bakony, Pécs, Carrara) és sótelepek (Hallstadt, Hall stb.) találhatók. Állatvilágára nézve jellemzők: a tengeri liliomok (17. ábra), melyek részeit csiszolva "encrinus" néven ékkövül is használják. Az Ammonitek (16, 21. ábra), melyeknek csigaház formára csavarodó héjjuk van, továbbá Belemnitek (20. ábra), melyeket alakjuknál fogva Magyarország némely vidékén mennyköveknek tartanak, végül óriásnagyságú békák (Labyrinthodon, 19. ábra)
II. rend. Kétkopoltyúsok - Dibranchiata.
Szivókás karjaiknak száma 8 vagy 10. Többnyire tintazacskójuk is van. A jelenleg élő lábasfejüek legnagyobb része ide tartozik. Karjaik száma szerint osztatnak fel.
A) Tizkarúak (Decabrachia, Decapoda) 8 rendes karjukon kívül még két hosszabb, tapogatószerü fogódzó-karuk is van. Karszivókáik nyelesek. Testök két oldalán köpenyegük két oldali úszót formál. Szemeik nagyok. Belső hójuk durványos. A kihalt fajok közül különösen érdekesek a másodkorban élt Belemnitek, amelyeknek megkövesedett tokját, belső vázát a nép Isten nyilának vagy ördög ujjának nevezi. Hazánkban nem ritka. "
(Forrás: https://mek.oszk.hu/15400/15484/pdf/15484_1.pdf)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A belemniteszek vagy belemnitidák a tintahalak távoli rokonai voltak, a kréta végeztével kihalt (kréta-tercier kihalási esemény), tengeri belsővázas fejlábúak. Rokonaik, a spirulák, szépiák és kalmárok belső váza levezethető a belemniteszekéből a rokoni felsorolásnak megfelelő redukciós sorrendben. A belemnitidáknak a fosszilis leletek szerint tintazacskójuk, 10, fogókampókkal ellátott karjuk volt (Passaloteuthis paxilosa, jura-toarci, Holzmaden). Köpenyzacskójuk tölcsérré módosult függelékével a sugárhajtás elvének megfelelően hajtották magukat vízben, de a mai rokonaik és egyes szerencsésen megőrződött lágytest-lenyomatok szerint úszószegéllyel is rendelkeztek, ami lehetővé tette számukra a finom manővereket és az előrehaladást is."
(Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Belemniteszek)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ichthyosaurus
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 372x643 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna