D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 00000075b.jpg
C Í M 
F ő c í m : A foltos szalamandra
B e s o r o l á s i   c í m : Foltos szalamandra
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
B e s o r o l á s i   n é v : Fecz
U t ó n é v : Ágnes
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2023-08-28
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2016-05-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Nagy képes természetrajz a hazai művelt közönség számára
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Nagy képes természetrajz a hazai művelt közönség számára
S z e r z ő : Vángel Jenő
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, 1899
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : állatkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : állattan
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szalamandra
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kétéltű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Európa
G e o N a m e s I d : 7729884
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Nyugat-Ázsia
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Észak-Afrika
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A foltos szalamandra
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A foltos szalamandra (Salamandra maculosa Laur., X X . tábla, 7. ábra) háta apró, oldalai nagy szemölcsökkel megrakott, hasa egészen sima. Hengeres és tompavégü farka testének felét teszi. Hossza 15-21 cm. Élénksárga-szinü, nagy, fekete foltokkal. A foltok alakjában és elrendezésében nagy változatosság mutatkozik. Egész Európában található, különösen az erdők árnyékos helyein; a patakok mellett moha és lehullott haraszt alatt szeret tartózkodni. Hazánkban a hegyes, dombos helyeken és nyirkos tájakon nem ritka jelenség. A nép azt hiszi róla, hogy ha élve tűzbe dobjuk, akkor a tűz kialszik. Különben igen mérgesnek is tartják; már Plinius Írja, hogy oly veszedelmes állat, miszerint valamely fának öszszes gyümölcsét képes élvezhetetlenné tenni, vagy az embert megmérgezni. Az elégetett szalamandrákat az aranyművesek használják az arany kimutatására való tinktura készítésére. A nőstény eleveneket szül, amennyiben a lárvákat teljesen kifejlődve rakja le hideg- és tisztavizü forrásokba és hegyi patakokba. A lárva szélesfejű, feketés-szürke, négylábú, kopoltyúkkal és a végén lekerekített évezöfarkkal van ellátva, és nemcsak termete, hanem még megjelenési ideje szerint is megkülönböztethető a gőték álczáitól, amennyiben ez előbb, kora tavaszszal, április elején található már a vízben. Farka rövidebb, mint a feje és törzse együttvéve; úszóhártyája nagyon alacsony. Az orrlyukak egymástól aránylag igen távol esnek. Hossza 70-75 mm. Egy-egy nősténynek 8-45, sőt Freyer szerint 72 fiatalja is lehet. "
(Forrás: https://mek.oszk.hu/15400/15484/pdf/15484_1.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Foltos szalamandra
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1246x471 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna