D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 00000235.jpg
C Í M 
F ő c í m : X. tábla [Virágos növények - Dísznövények]
B e s o r o l á s i   c í m : 10. tábla [Virágos növények - Dísznövények]
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
B e s o r o l á s i   n é v : Fecz
U t ó n é v : Ágnes
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2023-09-27
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2016-05-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Nagy képes természetrajz a hazai művelt közönség számára
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Nagy képes természetrajz a hazai művelt közönség számára
S z e r z ő : Vángel Jenő
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, 1899
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Növénytan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : növényábrázolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : növény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : eukarióta
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : virágos növény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : X. tábla [Virágos növények - Dísznövények]
1. Kecskedisz (77.); - 2. csengetyü virág (80.); - 3. Tragopogon (77.); - 4. orvosi zsálya (43. és 79.); - 5. kakuk foszlár (81.); - 6. Epilobium (80.); - 7. százszorszép (80.); - 8. és 9. tavi rózsa (81.).
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Közös ismertető jeleik a következők: Száruk tengelyében vagy bél fejlődik, melyet az egyéves növényeknél rostos edényekből álló egy, többéves növényeknél több egymással összefüggő edénygyürü vesz körül, vagy pedig egyes edénynyalábokat az alapszövet veszi körül (1. 63. és 65. ábrát). A magvak csirázáskor egy, két vagy több csiralevólre hasadnak széjjel. Ezen csiralevélkék között helyeződik el a csira kelője. A levél erezete vagy hálószerűén elágazó, vagy pedig párhuzamos erezetű. A virágrészekre az ötös vagy a hármas szám jellemző.
A virágos növények rendszeréről már fenebb volt szó. E helyt azonban - a virágtalan növények leírásánál követett eljárástól eltérően - a csoportosítás alapjául, nem a növények rendszertani állását vesszük, hanem inkább azon viszonyt, melyben azok az emberrel állanak. Hyképen összefüggö bepillantást kapunk a növényeknek ama befolyására, melyet azok az emberiség életére és háztartására gyakorolnak."
(Forrás: https://mek.oszk.hu/15400/15484/pdf/15484_2.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tragopogon dubius
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Százszorszép (Bellis peremis)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2487x3654 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna