D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : drotos_nemeth_webmuzeum.jpg
C Í M 
F ő c í m : Webmúzeum, webkönyvtár, weblevéltár
B e s o r o l á s i   c í m : Webmúzeum, webkönyvtár, weblevéltár
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : közgyűjteményi felelősség a digitális kultúra megőrzésében
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Drótos
U t ó n é v : László
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Németh
U t ó n é v : Márton
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-08-15
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2018-10-10
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Magyar Elektronikus Könyvtár
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Elektronikus publikáció
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internetes technológia
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : digitális könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális archívum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : internet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : web
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tartalomszolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : elektronikus szolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szakmúzeum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : levéltár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : örökség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : adatvédelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2017. november 29.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Drótos László - Németh Márton (Országos Széchényi Könyvtár) Webmúzeum, webkönyvtár, weblevéltár közgyűjteményi felelősség a digitális kultúra megőrzésében MUZEUM@DIGIT 2017 konferencia Magyar Nemzeti Múzeum 2017. november 29. Origo 2015.02.13. "Az internet atyja szerint el fog veszni a múltunk" http://www.origo.hu/techbazis/20150213-az-internet-atyja-szerint-el-fog-veszni-a-multunk.html Vint Cerf, a TCP/IP protokoll egyik megalkotója és 2005-től a Google fő internetes evangelistája. "Digital Dark Age" fenyeget, ki kell találni az időtálló digitális pergament. Virtuális gépeken évszázadok múlva is újraéleszthető informatikai környezetek leírásaira lenne szükség. A korabeli hardveres és szoftveres architektúrák "röntgenképeinek" megőrzése mellett a digitális objektumok archiválását is meg kell oldani. Boing Boing 2017. 07. 27. Link Rot: only half of the links on 2005's Million Dollar Homepage are still reachable https://boingboing.net/2017/07/27/link-rot-only-half-of-the-lin.html 2005 augusztus és 2006 január között Alex Tew angol diák pixelenként 1 dollárért adott el egy 1000 × 1000 képpontból álló weboldalnyi reklámfelületet. A 2816 linkből bő tíz év után csak 1780 működő maradt. 547 webhely teljesen elérhetetlen (342 ezer dollárnyi érték), 489 link pedig máshová - gyakran üres vagy eladó domainre - irányít (145 ezer dollárnyi érték). UNESCO 2003 Charta a digitális örökség védelméről http://www.unesco.hu/archivum-2009-vegeig/kommunikacio-informacio/charta-digitalis-orokseg "A digitális anyagok szövegekből, adatbázisokból, álló és mozgó képekből, hanganyagokból, grafikákból, szoftverekből és weboldalakból állnak, széles körű és növekvő mértékű formátumok között." "A világ digitális örökségét a végleges eltűnés veszélye fenyegeti. Ehhez hozzájárul az azt tartalmazó hardware és software gyors elavulása, bizonytalanság a forrásokkal, felelősségekkel, és a fenntartás és megőrzés módszereivel kapcsolatban, valamint a támogató jogi szabályozás hiánya." "A nemzeti megőrzési politikák kulcselemeként az archívumokkal kapcsolatos törvényhozásnak, és a könyvtárak, levéltárak, múzeumok, és más nyilvános gyűjteményeknek fel kell ölelniük a digitális örökséget." 1996 Internet Archive http://web.archive.org 2016 októberi adatok: 361 millió webhely, 273 milliárd weboldal (510 milliárd digitális objektum), kb. 15 petabájt. A webarchívum mérete 2017 júniusában 284 milliárd weboldal és már heti 1 milliárddal gyarapodik. 1996 óta több mint száz kisebb-nagyobb projekt indult. Ebből kb. negyven a működő vagy kísérleti fázisban levő nemzeti webarchívum, harmincegynéhány országban. 2017 Kísérleti webarchiválási projekt az OSZK-ban http://mekosztaly.oszk.hu/mia/ Egy leendő, üzemszerűen működő, fenntartható magyar internet archívum műszaki, emberi, szervezeti és jogi feltételeinek megteremtése. Az internetes tartalmak mentéséhez szükséges tudás elterjesztése a hazai közgyűjteményekben és helyi archívumok indításának ösztönzése. Bekapcsolódás a webarchívumok közötti nemzetközi együttműködésbe. Eddigi eredmények kapcsolatépítés: hazai partnerek, külföldi kapcsolatok, IIPC tagság ismeretterjesztés: wiki, cikkek, levelezőcsoport, előadások, 404 workshop szoftvertesztek: Heritrix, Open Wayback, Web Curator Tool (továbbá: HTTrack, WARCreate, Webrecorder.io, Webrecorder Player, WAIL, GrabThemAll, Scrapbook X) tesztaratások: könyvtárak, múzeumok, levéltárak, egyetemek, e-periodikák Múzeumi honlapok mentései Archiválási problémák: széteső elrendezés Archiválási problémák: elveszett stílusfájl Archiválási problémák: kitiltott robot További tervek nyilvános demó:mentések ellenőrzése, engedélykérések, szolgáltatófelület szelektív archiválás: tematikus és eseményalapú gyűjtések és ezek metaadatolása partnerintézményekkel domain szintű aratás: reprezentatív szintű mentések a .hu alatt bejegyzett több mint 700 ezer domain nyilvános tartalmáról ("sötét" archívum lesz) ajánlás: tanácsok jól archiválható webhelyek kialakításához tanfolyam: a Könyvtári Intézet által szervezett 30 órás továbbképzés közgyűjteményi dolgozóknak Webkönyvtár Web + Library = Webrary (Niels Brügger) Lehetőleg a kötelespéldány törvény által szabályozott. Gyűjtőköre alapvetően a közönségnek szánt, "publikált" webes tartalom. Együttműködésben az AV archívummal. Válogatott és metaadatolt. Tematikus és esemény-alapú gyűjtések. Nemzeti könyvtárak esetében a nemzeti webtér időnkénti (felületes) aratása is. Katalógusba, sőt nemzeti bibliográfiába is bekerülhet. Stabil hivatkozhatóságot biztosít. Részben nyilvános, illetve könyvtári gépekről férhető hozzá. Weblevéltár Ez a szó valódi értelmében vett "webarchive", de nincs éles határ. Nem "publikált", legalábbis nem a széles nyilvánosságnak szánt internetes tartalmak (pl. fórumok, személyes blogok, fotók, videók, webkettes oldalak és csatornák, zárt csoportok és webhelyek, intézményi és céges belső honlapok és iratok). E-levéltári fondokba rendezve (esetleg offline digitális tartalmakkal együtt). Kormányzati, államigazgatási szervek honlapjainak és egyéb online anyagainak archiválása. Webmúzeum Webes művészeti és iparművészeti alkotások megőrzése (és ezek megjeleníthető állapotban tartása.) Művészek és más ismert emberek internetes jelenlétének archiválása. A múzeum gyűjtőkörének megfelelő válogatások (pl. helytörténeti múzeum: online közvetített helyi események, hadtörténeti múzeum: kiberháborúk, sportmúzeum: e-sportok, fotómúzeum: digitális fotók, kereskedelmi múzeum: online kereskedelem, műszaki múzeum: internetes technológiák). Webarchívumokra alapozott történeti kutatások. Feladat: Töltsük le az internetet, amíg nem késő... Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Drótos László: Webes tartalmak digitális megőrzése
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 16
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x571 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna