D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : horvath_zoltanne_technologiai_trendektol.jpg
C Í M 
F ő c í m : A technológiai trendektől a személyes inspirációig
B e s o r o l á s i   c í m : Technológiai trendektől a személyes inspirációig
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : a változás keresztútjai
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Horváth Zoltánné
U t ó n é v : Marcsi
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : közreadó
T e s t ü l e t i   n é v : Halis István Városi Könyvtár
S z é k h e l y : Nagykanizsa
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-08-23
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2017-11-20
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezentáció előadásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Horváth Zoltánné Marcsi
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Információs rendszerek
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internetes technológia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : információtechnika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hálózat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtári rendszer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : intelligens rendszer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : adatbázisrendszer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nyílt hozzáférés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fenntartható fejlődés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2017. november 20.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Nagykanizsa
G e o N a m e s I d : 3047679
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Okos könyvtár -kultúra a digitális világban 2017. november 20 HalisIstván Városi Könyvtár . Nagykanizsa A technológiai trendektől a személyes inspirációig -a változás keresztútjai Horváth Zoltánné MERRE TARTUNK? A jövőről gondolkodás egyik központi témája, vajon hogyan változik meg életünk a technológia fejlődésével (?) A weben alapuló új használati szokások már nem követhetők a tegnapi könyvtári workflowalapján A mai problémákat nem tudjuk megoldani azokkal a módszerekkel, amelyekkel azokat létrehoztuk A tudás és információ hálózati és globális jellegű A megteremtett hálózati kapcsolat folyamatosan növekszik A használók nem ott, nem úgy, és nem azt keresik... A fiatal korosztály igényei visszahatnak a könyvtári rendszerekre (konzumeráció, web2.0), amelyre a gyors technológiai akceleráció lehetőséget és eszközöket biztosított. Rendkívül gyorsan válnak érvényessé az információtechnológiai, telekommunikációs, és média trendkutatások. A hálózati kooperáció, megosztás és specializálódás folyamatai új generációs rendszereket generálnak illesztő szoftverekkel, munkafolyamat támogatással Az üzleti és menedzsment jellegű tevékenységek gyakorlattá válnak a könyvtárban, jelentős használói trendekkel A könyvtár mint közösségi helyösszefonódik a virtuális térrel a weben, és egy multikulturális, kommunikációs és csoportfoglalkozási közösségi kultúrában teremt új és új színtereket az információmenedzsment tevékenységekhez Jelenleg a könyvtári adatkezelés nem illeszkedik a használók szokásaihoz, a web technológia és az openlinked datagyakorlat fokozatos közeledést feltételez Új generációs digitális technológia intelligens, gyors, mobil, szimulált Nextgenerációs könyvtári rendszerek globális, hálózati adatmenedzsment, nemzeti, regionális, nemzetközi katalógus kooperációk,web of data, a leírás alapja az adat, nem a rekord Integrált platformok és discoveryrendszerek, szemantikus keresők Big data(nagyadat alkalmazások) Open linked dataadathálózatok, szemantikus web -dinamikusan növekvő adatmennyiségek, nem tervezhető kiugrások Optimalizált, nagy teljesítményű mérnöki tároló rendszerek, in-memory, cloud clusterek, partícionálás, In-memory-fizikai memóriában futtatott rendszerek, Globális "cloud" bérleti alapú rendszerek nemzeti és nemzetközi kooperációi "Justintime" -a szükségletek azonnali (digitális) kielégítése Tapasztalati alapú gazdaság, oktatás és tudomány -"secondlife" virtuális, valósághű "tapasztalati" ismeretek, szimuláció, Internet of thing Internet of thing-eszközök kommunikációja-vezérlés szenzorokkal Hálózatba kapcsolt világ "SMART UNIVERSE" -konvergens okos rendszerek Kapcsolódó kép "Smart" -intelligenkönyvtár / smartcampus-intelligens rendszerek 10 Important Predictions for the Future of IoT Smartcity-intelligens városirányítás és betegellátás (T...) Konvergens ITC technológiák a fenntartható fejlődésért Intelligens technológiák, ipar, termelés, közlekedés irányítás Energia hatékonyság Közös és cserélhető adatok adattárházai, publikus, osztott portálok, mobil, IoT, szenzorok Internet of things Könyvtári transzformációt generáló külső hatások KÜLSŐ KÖRNYEZET divergencia, mobilitás, változékonyság, gyorsulás, növekedés, vizualitás, új technológiák, új használói igények NAGY KÖNYVTÁRI INTÉZMÉNYEK és szoftvereik dominancia, kooperációs technológia -szélesebb ívű szolgáltatásrendszer (OCLC, LC, Proquest, stb.). A szolgáltatások mérete és komplexitása nehezen követhető NEMZETI, EGYETEMI ÉS felsőoktatási könyvtárak nemzeti és nemzetközi trendjei SZAKKÖNYVTÁRI szerep a tudományok fejlődésében -beépülés szakterületi digitális rendszerek fejlődése, jogi, orvosi, stb. szakmai elvárások, individuális irányítási szisztémák, az openés a zárt tartalmak, szakterületi ontológia, 3D és képi információ a gyógyítás, művészet, műszaki tudományok terén -digitális repozitóriumokintézményi struktúrában vagy diszciplína szerint KÖZKÖNYVTÁRI szerepvállalások inspirációi iskolán kívüli szervezett és akkreditált képzések kiscsoportos szocializálás, intellektuális fejlesztés, személyes mentorálás, lemaradók technológiai mentorálásaa források és eszközök használatához -nincs iskolarendszerű továbbképzés, állampolgári gyakorlat támogatása, személyes coach életvezetés információs támogatása, generációs csoportok fejlesztése, stb. Kulturális normák közvetítése Vezessük (vissza) a felhasználót a könyvtári forrásokhoz a webről Láthatóság -dinamikus jelenlét -transzformációs készség VISIBILITY ADATKOMMUNIKÁCIÓ A könyvtárak szolgáltatásai és új szerepvállalásai nincsenek összhangban a társadalmi elismertséggel A használóknak szükségük van a könyvtári értékteremtésre Katalógus felfogásunk túl lineáris az ismeretszerzés folyamatához ÉRTÉKTEREMTÉS Nem elég a könyvtári információk gyors elérése weben A weben megjelenő adataink kevéssé illeszkednek a web adottságokhoz A weben lévő lehetőségeket kevéssé integráljuk A katalogizálás megoldásai idegenek a felhasználók számára A katalógus szűkebb és bővebb információkat nyújt a kelleténél -a MARC válsága vagy reneszánsza? INTEGRÁCIÓ TRANSZFORMÁCIÓ A megismerés dinamikus, interaktív, hálózati jellege A megismerés elsődleges forrásai hálózatiak, a saját kontroll csoport jellemző útvonalai meghatározó, az útvonalak tanulmányozhatók adaptálásuk a könyvtári workflowalakításában elkerülhetetlen. Dinamikus és váratlan növekedés a kulturális, média és tudományos területeken a digitális hálózati információ dinamikusan és váratlan kiterjedéssel, hektikusan nő, a tájékozódás, a szelekció, az adat-és információtárolás komoly erőpróba Interaktív kapcsolatok, kommunikációs lehetőségek, nyitás a hálózati működéssel és az új használói szokásokkal együtt jár az interaktív kapcsolatok kiépítése a szervezés és a tranzakciók során Közös könyvtári nyílt alkalmazási platformok, tervezett discoveryrendszerek, átjárhatóság, standard alapú minták, önképzés Együttműködés és egységesítés, szindikátusok, specializálódás, intelligens, támogatott műveletek, egységesített, rendszerekbe épített workflow A könyvtári munkafolyamatnak változnia kell : a modern könyvtári workflowdinamikusan követi a használói szokásokat és a web technológia alkalmazásainak beépítését. Ki az olvasónk? Ki a könyvtáros? Érdemes kérdezni, figyelni, követni, adjunk eszközöket számára, elemezzük, hogyan használja Figyeljük a zsúfolt használói helyeket Megváltozott tevékenység szerkezet, specializálódás Tartalomszerkesztő (rekord, archívum, könyvtár, fájlkönyvtár Kommunikátor (más könyvtárakkal, vezetőkkel, specialistákkal) Konszolidáló (tájékoztató, bróker, analizáló stb.) Rekord és adat specialista Újdonságok tervezője Technológiai evangelista, mentor Együttműködik abban, melyik technológia releváns Visszajelez, igényt fogalmaz meg, értelmez, önálló Tervezzünk dinamikus könyvtári jelenlétet Milyen irányító, kulturális és szakmai intézményekkel kell együttműködnünk? Milyen társadalmi, szakmai közegben kell könyvtárunkat pozícionálnunk? Milyen társadalmi és gazdasági folyamatokat tudunk támogatni? Milyen unikális adottságaink, tevékenységeink, erőforrásaink, és szakembereink vannak? Versenyhelyzetben szembenállás és átfedés helyett kooperáció Média eszközök (szaklapok, helyi újságok, rádió, TV adások, programok, akciók, szlogenek, bannerek web oldalakon, stb.) Konferenciák, rendezvények, más könyvtárak tájékoztatási, hirdetési felületeinek használata; "Smart" rendszerekhez csatlakozás (Intelligens város fejlesztések, citizenkártyák) Más kulturális szolgáltató helyeken megjelenés, reklám, hirdetés, kulturális eseményekhez kötött tájékoztatások (pl. színházi előadás, hangverseny, kiállítás, stb,) Iskolások mentorálása, vetélkedők, versenyek, könyvtári oktatás, leszakadó tanulók számára külön információhasználati mentorálás, csoport foglalkozások és műveltségi játékok; Könyvtári coach,elmélyült reference; A közösségi háló, web oldalak fejlesztése és karbantartása (honlap, portál létrehozása); Nagy könyvtárak katalógusaiban megjelenés (WorldCat, Europeana, stb.), szolgáltatásaink népszerűsítése; QR kódhoz csatolt, okos mobilról elérhető marketing A könyvtár mint inspiráló intellektuális közösségi tér "Thirdplace" a könyvtár kitüntetett közösségi hely tanulás és felkészülés új információs technológiák alapján felhasználó-centrikus működési modell, értékközvetítés dinamikus viszony a társadalmi környezethez: esélyegyelőség erősítése, felzárkóztatás, élethosszig tartó tanulás, közösségi kapcsolatteremtés, kulturális beállítottság szétsugárzása, Intellektuális felkészülés források, rendszerek, szolgáltatások, oktatás Kutatási és oktatási szakirodalmi központ -tudományszervezési szerep a diszciplína által meghatározott felépítés és információs stratégia problémára alapozott, szelektált, analitikus szolgáltatási rendszer, részvétel a kutatásban, "evidencebased" alapú szolgáltatások, akkreditált tartalmak, az információs rendszer felépítése visszatükrözi az intézmény és a szakterület tudományos jellegét, szakmai felépítését. Tanulási és kulturálódási technológiák innovatív támogatója növekvő intellektuális kompetenciák, inspiráció a folyamatos fejlődésre On-line tanulás, digitális könyvtári kurzusok, tanulás támogatás Az online tanuláshoz számítógépet internetet és web böngészőt, szoftvereket, videó és audiófájlokat, letölthető tananyagokat, e-learning(programozott) elektronikus szoftvereket biztosít a könyvtár, és felkészül a média bővítésére Need to have MOOCs from different parts of the world (export, not only import) MassiveOpen Online Course(MOOC) online kurzus a weben, amely tradicionális oktatási formák mellett (előadások, olvasmányok, stb.) támogatja az interaktív használói kurzusokat hallgatok, professzorok és egyéb oktatók közreműködésével. Nyílt és szabad hozzáférés Közösségi média eszközökre épül (blog, fórum, chat, stb.) speciális kommunikációs megoldásokkal, web és portál szolgáltatásokkal Formák: Online fórum, Webcast(előre felvett tananyaggal), Webinar-elő előadás, élő kapcsolattal, kérdezési lehetőséggel http://www.slideshare.net/gsiemens/designing - and - running - a - mooc MILYEN TECHNOLÓGIAI PLATFORMON? Technológiai eszközpark -integráció és globális adathálózati együttműködés (OCLC példa) Képtalálat a következőre: "library knowledge graph" Opera István király Könyvtár CD audio Erkel Ferenc Magyarország http://www.worldcat.org/title/king - stephen - istvan - kiraly - opera - in - four - acts/oclc...brief_results VIAF http://www.wikidata.org/wiki/Q3 16820?uselang=hu Erkel Ferenc/ Wikidata Képtalálat a következőre: "google" http://www.oclc.org/content/dam/oclc/publications/newsletters/nextspace/images/Issue24/worldcat-search-graphic.jpg http://www.worldcat.org/title/king - stephen - istvan - kiraly - opera - in - four - acts/oclc/870655555&referer=brief_results Erkel Ferenc István király OCLC könyvtári tudásgráfentitásokWorldCat, VIAF, ISNI, Wikidata, Fast(példa: Erkel Ferenc: István király) Képtalálat a következőre: "István király" István király személy King Stephen személy István király magyar történelmi személy István király felesége Gizella István király fia Imre István király apja Géza István király szerző (Intelmek) Erkel Ferenc (személy) Erkel Ferenc (szerző, zeneszerző, composer) Erkel Ferenc Zeneiskola "OPEN" -A nyílt hozzáférés fejlődése, IFLA trendek Jelentős IFLA trendek és felkészülés -Free Access toInformationand Freedomof Expression(FAIFE) -kiemelt könyvtári szerep Online nyílt hozzáférés -kiterjesztő, korlátozó és biztonsági rendszerek A szabályozás meghatározza de akadályozhatja is a hozzáférést az infrastruktúra építésében, a szabályok elveknek megfelelő fejlesztésében, a felhasználó barát szolgáltatások fejlesztésében, a hosszú távú elérhetőség biztosításában. Copyright törvények -mozgalmak az egységes stratégiákért A nemzeti örökség megőrzése és digitalizálása, láthatóvá tétele, örökségvédelem Az openaccessaz akadémiai és kutató könyvtárak kezdeményezéseiben kutatási dokumentumok megőrzésében és szabályos közzétételében egységes platformokhoz integrált és nemzetközi standardoknak megfelelő szolgáltatások (MTMT országos kooperáció -nemzetközi kapcsolatok) Akkreditált repozitóriumok, kereshetők a Google-n Kutatói kataszterek -egységes authorityadatkapcsolatokkal a nemzeti és nemzetközi rendszerekhez (VIAF, ISNI, NTMT) Nemzeti könyvtárak -nemzeti szintű nyílt hozzáférés, nemzeti digitális datahub "Smart" rendszerek konvergenciájája Amikor intelligens rendszerekről beszélünk, központi szolgáltatási platformokra gondolunk, amelyekre a háttér rendszerek üzeneteket, jelentéseket küldenek a változásokról pl. a fogyasztásról, hőmérsékletről, zajszintről, szolgáltatásokról, egy szolgáltatási portál vagy mobil alkalmazás alapján A platformokhoz kapcsolódó meghatározott infrastruktúra háttér rendszerek és a szenzorok kiterjesztik a számunkra érzékelhető világot, az elérhető és szolgáltatható információk körét, Kreatív modellek és stratégiák jönnek létre, fejlődik az innovatív szemlélet és az intellektuális aktivitás, Az igénybevétel kiterjed a városok vezetésére, közlekedésre, orvosi és mérnöki tudományokra, sőt a pénzügyi irányításra is. "Smart" cities, "smart" libraries, Internet of Thingsfenntartható fejlődés Azonos célok -állampolgári tájékozottság a tudásalapú környezet fejlődésének támogatása. megjelenítés és közzététel, általános eléréssel tájékozódás, tanulás, nyitottság, kényelem, aktív és "civil" közösségek, nyitott kulturális terek, fenntartható fejlődés életminőség javítása, állampolgári részvétel, információk interaktivitásának támogatása feltérképezi az adatokat és információkat új minta megoldások és szolgáltatások, automatikus módszerek, (azonosítás, kártya, kioszk, e-jegy, stb.) A digitális könyvtár és digitális város több elemből álló moduláris rendszerek, ERŐS ICT infrastruktúra, bigdatafejlődés. Internet of Things-megszelídített adattenger : "Az IoTvilágában szenzorok tömegéből nyert adatok automatikus tárolásával, keresésével, elemzésével gyorsan jutunk információkhoz. Az IoTaz adatok továbbításán túl magába foglalja az adatokra épülő analitikai megoldásokat is Intelligens modellek és stratégiák -innovatív inspiráló környezet és oktatás Fenntartható fejlődés -digitális információs technológia és a "smart" technológiai modell Közkönyvtárak szerepe a fenntartható fejlődésben Digitális tartalomfejlesztés szolgáltatói beállítódással Kooperatív és digitális szolgáltatási modellek Fejlődő intellektuális aktivitás, egyéni kezdeményezések, .Új oktatási modellek Mobilizálódás, digitális, online tananyag és irányítási rendszerek, MOOC, gamification, e-learning, Innovatív szemlélet, inspiráló modellek, augmentedreality .Gazdasági fejlődést inspiráló ipari és termelési modellek .A modellek célja .Minél szélesebb körű ismeretszerzés a tartalmi teljesség és a hozzáférhetőség tekintetében is. A well-equippedlearningcommonssaystoastudent, "Here youhavetools, roomtocollaborate, equipment, advice, researchoptions, and accesstoexpertinformation. Nowitis uptoyoutobuildsomethingworthwhile: a paper, apresentation, an education." www.smartlibrary.dtu.dk LarsBinau(DTU . Dánia) Az osztott architektúra rendszerek, a nyílt platformok, az automatizálás interaktív tudásközvetítést biztosítanak az emberek és eszközök között, visszahatva a városi, kulturális, irányítási és termelési alaprendszerekre Könyvtárak újrapozícionálása, szerepmódosítások Miért van szükség újrapozícionálásra? A könyvtárakról kialakult társadalmi összkép maradi és szegényes Ahálózati források könyvtári eredete és kapcsolata nem kellően ismert A könyvtár, mint a modern informatikai technológia adaptálója, terjesztője és mentora egyre összetettebb megoldási követelményekkel szembesül, amelyek kikényszerítik a feladatok és szerepek transzformálását Személyes rendelkezésre állás, mint speciális könyvtári szerepadottság Lehetőség a nem formális tanulás támogatására, keresés támogatása, alkotás támogatása A Lyoni Nyilatkozat az ENSZ előtt 2015-ben (Donna Scheeder) Fenntartható Fejlődési Célok(SustainableDevelopmentGoals, SDG) megvalósításában a könyvtáraknak kiemelt szerepe lehet a megnövekedett információs igények kielégítésével(Baráthné Hajdú Ágnes közlése -Webmagazin) Probléma és tudásalapú szolgáltatások iránti igények, tudásmenedzsment A virtuális és szintetizált elektronikus forrásokra épülő, mobilizált szolgáltatású könyvtártovábblép a probléma alapú tájékoztatás irányába A használói csoportok részére szerkesztett és koherens webes szolgáltatást nyújt. Tendenciák -közkönyvtári inspirációk Divergencia, változás menedzsment, gyors avulás, váratlan fejlődési irányok .Gyorsuló avulás a tudomány és technika gyors fejlődése miatt .Urbanizáció -városi tömörülés, leszakadó nemzedékek és régiók, hontalanok .Központosítás mellett szigetszerű fejlesztések, alacsony kooperáció, újrakezdések .Leszakadók esélyegyenlőség nélkül, polarizálódó használati lehetüség(országok, régiók) Mi a jövője a papír alapú információnak .Új digitális könyvtári média típusok (pl. egymás között kommunikáló digitális kiadványok) A média befolyása növekszik .A tradicionális médiát váltják az újak: wiki, tweet, video, mobil -szerkesztőségi kontroll nélküli szabad publikációk, véleményvezérek .Közösségi média hatásának erősödése, folyamatosan változó csoportosulások Konzumeráció-kontroll csoportok információterjesztése, visszaható igények "Szelfizés" -igény saját tartalom létrehozására, publikálás, szerkesztés szerkesztői szakértelem nélkül. Hatás nem értékfüggő Digital humanities-digitális bölcsészet -könyvtárakban kurátori szerepek, multidiszciplináris szakértelem, érték-és minta alapú adat-és információmenedzsment Informatikai hozzáférés jelentős különbségekkel -adaptációs könyvtári felelősség .Internet és mobil, mint platform és munkaeszköz, virtuális és mobil iroda, virtuális gazdaság, távmunka -informatikai szakértelem igénye minden szinten, kreativitás előny Képtalálat a következőre: "thank you for attention picture" A JÖVŐD A KÖNYVTÁRADBAN VAN! Köszönöm a figyelmet! horvath.zoltanne@partner.t-systems.hu
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Horváth Zoltánné Marcsi: Gondolatok a könyvtári intelligens rendszerekről és a mesterséges intelligenciáról
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 21
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2007
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x577 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna