D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : elektrom.jpg
C Í M 
F ő c í m : Mágnesesség fajtái, elektromágnes
B e s o r o l á s i   c í m : Mágnesesség fajtái, elektromágnes
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Erdősi
U t ó n é v : Rebeka
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-09-16
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-02-18
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Erdősi Rebeka
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Fizika, atomfizika
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : mágnesség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : elektromágnesség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ferromágneses anyag
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : paramágneses anyag
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : diamágneses anyag
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Anyagok mágneses tulajdonságai Minden olyan anyagot, amely állandó mágnes lesz egy külső mágneses tér hatására, és megtartja a mágnességét akkor is, ha a külső mágnesező teret eltávolítottuk a környezetéből, ma vagy ferromágneses anyagnak nevezzük. Ha megtartja mágnesességét, állandó mágnes jön létre. Ferromágnesesség Oka: ferromágneses anyagok anyagszerkezete miatt. Mágneses tér hatására külső irányba mágneseződnek, azaz a mágnes vonzza ezeket az anyagokat, felerősítik a mágneses mező hatását, de nem jelentősen: -paramágneses anyagok permeabilitása alacsony (1-nél nagyobb), és vonzódnak a mágneses térhez. Ferromágneses anyagok: vas, kobalt, nikkel, gadonílium, diszporzium. A mágneses tulajdonságaik szerint az anyagokat általában három nagy csoportba osztjuk. Mágnesesség fajtái, elektromágnes A mágnesezhetőség az anyag permeabilitástól függ. A legkisebb részecskék /protonok, neutronok, elektronok/ is rendelkeznek mágneses tulajdonságokkal. Minden anyag tulajdonsága megváltozik mágneses térben, az anyagok legnagyobb része gyengén mágneses. A mágneses mező jelenségei: tud taszítani/ vonzani. Diamágnesesség A diamágneses anyagok a külső mágneses tér hatására a térrel ellentétes irányban rendeződnek, tehát a mágneses mezőbe kerülve: egy mágnes a diamágneses anyagokat taszítani fogja. Elektromágnes általában egy lágyvasmagos, áramjárta feltekercselt vezeték = tekercs. Az elektromágnes esetében nem csak elektromos, hanem mágneses mezőt is megfigyelhetünk. Az elektromágnes mágneses tulajdonságát elveszíti, amint megszűnik az áram a tekercsben. Mágnesesség három fajtája Ilyen anyagok: réz, alumínium, ólom, bizmut, arany, higany, kén. Mi az elektromágnesesség? Paramágnesesség Paramágneses anyag pl: alumínium, króm, platina, oxigén.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 8
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 9
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x513 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna