D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : sz_katalogizalas.jpg
C Í M 
F ő c í m : Számítógépes katalogizálás
B e s o r o l á s i   c í m : Számítógépes katalogizálás
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Darida
U t ó n é v : Márta
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-10-02
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2015-04-20
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Darida Márta
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárvezetés, könyvtárügy
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Katalogizálás
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Számítástechnika általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : számítógép-használat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katalogizálás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bibliográfia
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : könyvtári katalógus
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : könyvtári rendszer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : A MARC a bibliográfiai rendszerek közötti rekordcsere szabályait előíró kommunikációs formátum bibliográfiai rekord készítése Bibliográfiai rekord létrehozásának célja: A könyvtár dokumentumainak legfontosabb formai és tartalmi jegyeinek leírása, rögzítése, továbbá e jegyek alapján a dokumentumok visszakereshetőségének biztosítása. (=katalógus) A HUNMARC mint a bibliográfiai rekordok adatcsere formátuma a nemzeti MARC formátumok rendszeréhez csatlakozik. A számítógépes katalogizálás elindítása a Library of Congress nevéhez kapcsolódik. Ők kísérletezték ki az 1960-as években a dokumentumok gépi adathordozóra vitelének módszerét. Ezt kiterjesztetették az adatok más könyvtárakba való átadására is, és végül eljutottak az adatok könyvtárak közötti cseréjéhez. A számítógépes katalogizálás alapja a bibliográfiai rekord, az adatok könyvtárak közötti cseréjének alapja pedig a MARC formátum lett. 1. Cím és szerzőségi közlés 245 2.Kiadás 250 3. Megjelenés 260 4. Terjedelem 300 5.Sorozat 490 6. Megjegyzés 500 7. Terjesztés 020 MARC adatcsere-formátum Adatmező: - Hívójel pl.: 020 245 - Indikátor: 1 0 - Almezőazonosító: $a $c A HUNMARC formátum három elemből áll: - rekordszerkezet - tartalomjelölők - adattartalom Integrált könyvtári rendszerekben a bibliográfiai rekord a Katalogizálás modulban készül. (Corvina "CAT" modul.) A visszakereshetőséget a bibliográfiai rekordok adatbázisba szervezése biztosítja. A meghatározott besorolás listák teszik lehetővé az online katalógusban (OPAC) való keresést. Adatbeviteli szoftverünk: CORVINA CAT modul. Online keresési felület: OPAC Számítógépes katalogizálás Vegyük elő a Corvinánkat :) Integrált könyvtári rendszerünk: CORVINA MARC adatcsere-formátum http://ki.oszk.hu/sites/ki.oszk.hu/files/dokumentumok/hunmarc.pdf Az adatcsere-formátumot a gépi rendszer állítja elő, míg a kódolás, azaz az adatelemek minősítése a könyvtáros szakemberek feladata. Bibliográfiai leírás adatmezői A tartalomjelölők meghatározzák a hívójeleket, az indikátorokat, az almezőazonosítókat. A rekordszerkezet: a géppel olvasható rekordok fizikai megjelenítése A bibliográfiai adatmezők változó hosszúságúak, az adatelemeken kívül indikátorokat és almezőazonosítókat is tartalmaznak. Bibliográfiai rekord Tájékoztató adatmezők: a gépi adatfeldolgozáshoz szükséges adatok Az adattartalom tekintetében az MSZ szabványok, szabályzatok, útmutatók a meghatározók
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Papp József: Tartalomszolgáltatás a könyvtári honlapokon
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 10
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 11
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x564 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna