D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : fff5597.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Széchényi-Könyvtár emléktáblája
B e s o r o l á s i   c í m : Széchényi-Könyvtár emléktáblája
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
B e s o r o l á s i   n é v : Szabolcsi
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-10-28
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2007-11-22
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Széchényi Ferencz
S O R O Z A T 
C í m : Magyar történeti életrajzok
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Széchényi Ferencz : 1754-1820
S z e r z ő : Fraknói Vilmos
M e g j e l e n é s : Budapest : Arcanum, [2003]
S o r o z a t : Magyar történeti életrajzok
T í p u s : életrajz
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtártörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emléktábla
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Országos Széchényi Könyvtár (Budapest)
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1802
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Széchényi-Könyvtár emléktáblája
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "II. Ferencz császár, Magyarország királya és József főherczeg nádor idejében a Széchényi grófok családjának könyvtára a hazának szenteltetett. Az emléktáblán e felirat némi változást szenvedett, mint az az itt közölt képen látható."
(Forrás: https://mek.oszk.hu/05400/05481/html/05.htm#footnote-401)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A Magyar Nemzeti Múzeum Széchényi Országos Könyvtárának alapítását megörökítő emléktábla (291. 1.) eredetileg a mostani kézirattári helyiség ajtaja fölé volt befalazva, 1900 óta a könyvtár bejáratához vezető folyosó jobboldali falát díszíti."
(Forrás: https://mek.oszk.hu/05400/05481/html/05.htm#footnote-402)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : ""Bizonyítja ezt azon körülmény is, hogy ő felségének és fenségednek a képeit helyeztem el az intézetben annak díszéül, dicsőségeül, állandóságának zálogául. Távol állott tehát tőlem minden hiúság, minden vágy a dicsőség után, és nem lehet gyanusítani azzal, hogy az intézet igazgatását fenségednek kívántam fentartani és nem kértem egyéb befolyást az intézetre, mint 1. hogy életem folyamán saját költségemen szerzett gyűjtemények beszerzésével és a katalogusok kiadásával az intézet fejlesztéséhez hozzájárulhassak; 2. hogy míg élek, jogom legyen gyermekeim nevelőit, őket méltó jutalomban részesítendő, az őri állásra, másokat az írnokságra és szolgának kinevezni, utódaimnak pedig ugyanezen helyekre kijelölni, és végre 3. hogy példát adandó családom későbbi tagjainak arra, hogy nyomdokaimon haladjanak, legyen szabad azt, a mit a hazának ajándékoztam és még ezentúl is, életemben vagy halálom után felajánlani fogok, egy kőtáblával megjelölni, a melyen a következő felirás álljon:
"Francisco II. Aug. Hung. Rege
Josepho Archid. Austr. Prorege,
Bibliotheca Hungarica
Familiae Comitum Széchényi
Patriae Sacrata
Anno M.D.CCC.II."
mely felirásban keresztnevem kihagyása által igyekeztem elkerülni, hogy a hiúság avagy saját dicsőségem keresésének gyanújába keveredjem, sőt azt is megakadályoztam, hogy a kőtábla, bár erre gyermekeim többször kértek, és a diploma ötödik pontjában engedélyezve volt, még életemben megjelölje azt a csekélységet, a melyet a hazának áldoztam."
(Forrás: https://mek.oszk.hu/05400/05481/html/05.htm#401)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Halmi Béla: Országos Széchényi Könyvtár raktárhelysége a Magyar Nemzeti Múzeum épületében
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 510x376 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna