D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : korabinszky_matyas_lexikonja.jpg
C Í M 
F ő c í m : Korabinszky Mátyás lexikonja
B e s o r o l á s i   c í m : Korabinszky Mátyás lexikonja
A L K O T Ó 
S z e r e p : szerző
B e s o r o l á s i   n é v : Korabinszky
U t ó n é v : János Mátyás
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1740-1811
V I A F I d : 55068733
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : közreadó
T e s t ü l e t i   n é v : Országos Széchényi Könyvtár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-11-09
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : nyomtatvány
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Geographisch-historisches und Produkten Lexikon von Ungarn
S z e r z ő : Korabinszky János Mátyás
M e g j e l e n é s : Pressburg : Weber : Korabinsky, 1786
L e l ő h e l y : https://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/1596978
T í p u s : lexikon
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK Törzsgyűjtemény
M e g j e g y z é s : Képanyag: Deák Esztertől
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Művelődéstörténet
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyv- és írástörténet
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtártörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : nyomtatvány
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : lexikon
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : történeti földrajz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1786
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Korabinszky Mátyás lexikonja
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Korabinszky János Mátyás (Eperjes, 1740. febr. 23. - Pozsony, 1811. jún. 23.): szerkesztő, térképész, könyvkereskedő. 1759-1769 közt Pozsonyban tanított. 1769-ben külföldi utat tett, hazatérve 1773-1784 közt a pozsonyi Pressburger Zeitung szerk.-je volt. Hányatott élete során Mo. földrajzi viszonyait, történetét és termelését tartalmazó lexikont, magyar almanachot, atlaszt stb. szerkesztett és jelentetett meg. Lexikona, amely Széchényi Ferenc támogatásával jelent meg, az egykori ipari üzemekről is fontos adatokat nyújt."
(Forrás: https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-eletrajzi-lexikon-7428D/k-760F2/korabinszky-janos-matyas-765A6/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vidéknevek a középső Duna-medencében
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1680x2784 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna