D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : valyi_andras.jpg
C Í M 
F ő c í m : Magyar országnak leírása
B e s o r o l á s i   c í m : Magyar országnak leírása
A L K O T Ó 
S z e r e p : író
B e s o r o l á s i   n é v : Vályi
U t ó n é v : András
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1764-1801
V I A F I d : 10196294
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-11-10
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : nyomtatvány
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar országnak leírása
S z e r z ő : Vályi András
M e g j e l e n é s : Buda : Univ. Ny., 1796-1799
L e l ő h e l y : https://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/3088825
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országos Széchényi Könyvtár
M e g j e g y z é s : Képanyag: Deák Esztertől
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Művelődéstörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Könyvművészet, tipográfia
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : nyomtatvány
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : könyvpapír
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : országismeret
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1799
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Magyar országnak leírása
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Vályi András, másként: Vályi K. András (Miskolc, 1764. november 30. - Pest, 1801. december 2.) statisztikus, földrajztudós, pedagógus, a Pesti Egyetemen a magyar nyelv első tanára."
(Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lyi_Andr%C3%A1s)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vályi András: Vályi András munkájának czímlapja
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1674x2700 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna