D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Metszet45e_442.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gróf Esterházy NEPOMUCENUS JÁNOS
B e s o r o l á s i   c í m : Gróf Esterházy NEPOMUCENUS JÁNOS
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : C. K. Camarás Belső Titkos Tanácsos Vesprim Vármegyének Fő Ispánja
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Esterházy Nepomuk János mellképe
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Ehrenreich
U t ó n é v : Sándor Ádám
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1784-1852
V I A F I d : 29805260
K I A D Ó 
K i a d ó   n e v e : Országos Széchényi Könyvtár
S z é k h e l y e : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-11-17
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : OSZK Kisnyomtatványtár
G y ű j t e m é n y e n   b e l ü l i   k ó d : Metszet45e/442
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Gróf Esterházy NEPOMUCENUS JÁNOS, : C. K. Camarás Belső Titkos Tanácsos Vesprim Vármegyének Fő Ispánja
S z e r z ő : [grafikus] Ehrenreich Sándor Ádám
M e g j e l e n é s : [Pest] : [s.n.], [1821-1855]
M é r e t   /   t e r j e d e l e m : 255x182 mm
T e c h n i k a : papír, színezett rézmetszet
L e l ő h e l y : OSZK Kisnyomtatványtár
T í p u s : grafika
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK Kisnyomtatványtár
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Esterházy Nepomuki János (1754-1840)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : mellkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Ehrenreich sc. (J.j.l.)
Eleven képéről rajzoltatott. (J.k.l.)
Kissé jobbra forduló portré ovális keretben.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Galánthai gróf Esterházy Nepomuk IV. János (1754. október 18. - Bécs, 1840. február 23.) Veszprém vármegyei főispán, kamarás, mecénás és gyűjtő.
(Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Esterh%C3%A1zy_Nepomuk_J%C3%A1nos_(f%C5%91isp%C3%A1n))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Esterházy Nepomuk János
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3427x5106 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer