D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : szerencs_rakoczikastely1.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szerencs
B e s o r o l á s i   c í m : Szerencs
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Rákóczi-kastély
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár
S z é k h e l y : Miskolc
O r s z á g : Magyarország
K I A D Ó 
K i a d ó   n e v e : II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár
S z é k h e l y e : Miskolc
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2008-01-11
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : képeslap
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Észak-Magyarországi képeslapok
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Szerencs
M e g j e l e n é s : [S.l.] : [s.n.], [ante 1945]
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
L e l ő h e l y : II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Helyismereti Gyűjtemény
T í p u s : képeslap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Szülőföldünk, Észak-Magyarország régi képeslapokon
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : kastély
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szerencs
G e o N a m e s I d : 715302
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Zemplén vármegye
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Rákóczi-kastély.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szerencs a megye keleti részén, a Zempléni-hegység délnyugati lábánál helyezkedik el. Már az őskorban lakott vidék volt, ezt számos felszínre került lelet bizonyítja. A honfoglalás idejéből származnak az olyan magyar személyneveket őrző földrajzi nevek, mint Ond (ma Szerencs része), Zombor, Tarcal. Az 1219-ből származó Váradi Regestrum Serrach néven említi a települést. Az egyházi intézmények igen korán kialakultak, a johannita lovagok már a XII. században megtelepedtek a környéken. A tatárjárás Szerencset sem kímélte, csak azok menekültek meg, akik a vidék mocsaraiba vették be magukat.

IV. Béla 1247-ben kiadott oklevele ismét említi Szerencset és a település monostorát, 1271-ben pedig Szerencs váráról olvashatunk. Ugyanebben az évben alapították meg a bencés monostort. A változó tulajdonosok után a XVI. század végétől a város Rákóczi-birtok lett. 1605-ben országos jelentőségű esemény színhelye volt a város, itt tartott országgyűlést Bocskai István, akit Magyarország fejedelmévé választottak. Bocskai 1606-ban szabad királyi várossá tette Szerencset. Később a Rákócziak lettek a város és vár urai. II. Rákóczi Ferenc életének számos eseménye kötődik Szerencshez. A vár fontos diplomáciai események színhelye volt. A szatmári béke (1711) után a vár és a város ismét királyi birtok lett, majd különböző családok tulajdonába került.

1889-ben alapították Szerencs ismert édesipari üzemét, a cukorgyárat, s 1923-ban a csokoládégyárat. A két gyárat csak 1953-ban választották szét.

A XIII. századi eredetű, késő reneszánsz stílusú Rákóczi-várban látható a Zempléni Múzeum gyűjteménye, amelynek különösen híres képes levelezőlap-gyűjteménye. Jelentős műemlék még az erődfallal körülvett, XIV. századi református templom, ahol Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem szarkofágját őrzik. A látnivalók közé tartozik a XVIII. századi barokk római katolikus templom, az 1910-ben épített szecessziós stílusú városi fürdő és a XVIII. század végén épült görög katolikus templom is.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Zemplén vm.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szerencs : Rákóczi-ut
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1080x682 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer