D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : BALPART_0061_cr.jpg
C Í M 
F ő c í m : Baross János
B e s o r o l á s i   c í m : Baross János
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-05-03
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2011-01-13
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : kép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A Szövetkezett Balpárt arcképcsarnoka
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A Szövetkezett Balpárt arcképcsarnoka
M e g j e l e n é s : Budapest : Révai - Salamon Ny., 1905
T í p u s : életrajz
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
T É M A 
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Pártok, politikai mozgalmak
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Baross János (1875-1926)
V I A F I d : 161608735
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19-20. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Dr. bellusi Baross János politikus. Valószínűleg 1897-ben szerzett doktori oklevelet a budapesti tudományegyetemen jog- és államtudományokból. Egyetemi évei alatt (1895-1896) az Egyetemi Lapok felelős szerkesztője. Tanulmányai befejeztével rövid ideig Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye, később pedig Torontál vármegye szolgabírája lett, majd előbb az Országos Statisztikai Hivatal, később pedig a Kereskedelmi Minisztérium segédfogalmazója 1897 és 1900 között. 1899. december 18-án feleségül vette Szivák Irént, kivel Magda nevű leányuk született, 1900. október 4-én. 1900-ban az Országos Magyar Gazdasági Egyesület felkérte a kondifikációs bizottság előadójául, mely pozícióban öt évig maradt. Ugyanebben az évben a parasztbirtokok öröklési jogának tanulmányozása miatt Németországban hosszabb utat tett, melyről műveket is megjelentetett. Az 1901. évi választásokon a Szabadelvű Párt színeiben Csongrád országgyűlési képviselőjévé választották, de a Kúria megsemmisítette mandátumát. Az 1905. évi választásokon újra indult, s ekkor Lovrin országgyűlési képviselője lett a Függetlenségi és 48-as Párt támogatottjaként. Pártja szakadásakor a Kossuth vezette szárnyhoz csatlakozott. Ezalatt a budapesti tudományegyetem agrárpolitikai előadója (1909-1910). 1913-ban elhagyta pártját, de Lovrin képviselője maradt egészen 1918-ig. Nem tudott elszakadni a politikától, így 1922-től ismét képviselő, párton kívüliként képviselte szülőfaluját. 1925-ig volt Pilisszántó országgyűlési képviselője, majd röviddel távozása után meg is halt. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ballagi Aladár
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 690x808 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn