D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : BALPART_0085_cr.jpg
C Í M 
F ő c í m : Egry Béla
B e s o r o l á s i   c í m : Egry Béla
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-05-04
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2011-01-13
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : kép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A Szövetkezett Balpárt arcképcsarnoka
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A Szövetkezett Balpárt arcképcsarnoka
M e g j e l e n é s : Budapest : Révai - Salamon Ny., 1905
T í p u s : életrajz
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
T É M A 
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Pártok, politikai mozgalmak
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Egry Béla (1858-1927)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19-20. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Egry Béla ügyvéd, politikus. A Dunántúl közéletének és társadalmi mozgalmainak agilis harcosa és zászlóvivője. A gimnáziumot és a jogot szülővárosában végezte és tanulmányai befejeztével 1885-ben a budapesti egyetemen jogi doktorrá avattatott, majd pedig 1886-ban ügyvédi oklevelet nyert és Pécsett folytatott gyakorlatot. Időközben az 52. gyalogezredben leszolgálván önkéntesi évét, a 64. gyalogezred tartalékos tisztjévé neveztetett ki. A pécsi honvédhuszároknál elvégezte a lovagló tanfolyamot is és átlépett a szolgálaton kívüli viszonyba. Katonai rangjáról csak 1895-ben mondott le. Mint pécsi ügyvéd tevékeny részt vett a város és megye társadalmi életében. Tagja Pécs sz. kir. város törvényhatósági bizottságának, alelnöke a függetlenségi és 48-as pártnak. Ő alapította a magyar-parádi olvasókört, a melynek huzamos ideig elnöke volt, majd pedig diszelnökévé választatott. A függetlenségi elvek terjesztésében mint a "Pécsi Közlöny" főmunkatársa, a sajtó terén is élénk működést fejtett ki. A sport minden ágának buzgó és lelkes előharcosa, akinek nagy része volt a sportkedv felélesztésében a Dunántúlon. A pécsi atlétikai klub egyik megalakítója, titkára, majd pedig elnöke volt. Kitűnő vivő, aki nemcsak a klub házi versenyein, hanem országos versenyeken is több értékes díjat nyert. Ezenkívül hosszú időn át vadászmestere volt a pécsi vadásztársaságnak is. A képviselőházba először 1901-ben választotta meg a pécsváradi kerület, melynek mandátumát egyhangú választással nyerte el.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Draskóczy László
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 757x1014 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn