D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : evoluciovagyrevolucio.jpg
C Í M 
F ő c í m : Evolúció vagy revolúció?
B e s o r o l á s i   c í m : Evolúció vagy revolúció?
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Olvasási szokásaink változásai az olvasási forradalmak jelenségei tükrében
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Kámán
U t ó n é v : Veronika
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-04-04
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-04-07
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : SlideShare
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyv- és írástörténet
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : olvasás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : olvasáskutatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : olvasáspedagógia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szellemi munka
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2011
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Kecskemét
G e o N a m e s I d : 3050434
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : OTDK, Kecskemét 2011.
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : 1. Olvasási szokásaink változásai az olvasási forradalmak jelenségei tükrében Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció Kecskemét, 2011. április 7-9. Kámán Veronika Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikus könyvtáros MA 2. Valóban nem olvasunk? A korszakolás viszonylagossága az egyes korszakok elsősorban domináns vonásaikkal jellemezhetők. (Tóth Gyula) Mai olvasási szokásaink forrásai a művelődéstörténetben Bencés olvasástípusok Extenzív olvasás Olvasás hálózati környezetben A jelen: válság és forradalom 3. Az első olvasási forradalom 4. Az első olvasási forradalom: a hangos olvasás elcsendesedik Az ókorban: retorikus használatra alkotott szövegek Szent Benedek Regulája: imádkozzál, dolgozzál és olvass! Megőrzi és újjáalkotja az olvasói hagyományt Új olvasói attitűd: bensőséges viszony a szövegekkel Olvasás a mindennapokban: a lectio divina mint forradalmi vívmány 5. A második olvasási forradalom 6. Intenzív olvasás Korlátozottság kevés könyv, ismétlődő olvasás Részletek tanulmányozása, gyakran memorizálása Kevés könyv - magas költséggel Fő cél: a megértés és megismerés Extenzív olvasás Lesewut olvasási düh Felgyorsult olvasási tempó Széles körből válogatott és váltogatott olvasmányok. A könyv: piaci termék. Fő cél: a tájékoztatás és szórakoztatás és: intenzív és extenzív olvasás együttélése 7. Az olvasók könyvvel a kezükben mennek ágyba és ébrednek másnap, azzal ülnek asztalhoz, munka közben maguk mellett tartják, sétára magukkal viszik, s az egyszer megkezdett olvasmánytól nem tudnak szabadulni mindaddig, amíg csak be nem fejezik azt. Ám alig falták be egy könyv utolsó oldalát, már mohón fürkészik, honnét szerezhetnének másikat s ha bárhol, a nyilvános helyen, egy polcon vagy bárhol másutt megpillantanak valamit, ami a szakterületükhöz tartozik, vagy legalább olvashatóak tűnik számukra, azonnal magukkal hurcolják, s farkasétvággyal vetik rá magukat. Egyetlen dohányfüggő, kávémegszállott, borbarát vagy kártyajátékos sem kötődhet oly szorosan a maga pipájához, üvegéhez, kártya- vagy kávézóasztalához, mint az efféle könyvéhes népség a maguk olvasmányaihoz. - Johann Rudolf Gottlieb Beyer, 1796 8. A harmadik olvasási forradalom 9. Technológiai váltás Forradalom, amely rombol és épít Veszélyek és lehetőségek 10. Az Ifjúság 2008 kutatás és a PISA felmérés tanulságai Passzivitás helyett: aktivitás Nem-olvasás helyett: megváltozott olvasáskép 11. - Ment-e A könyvek által a világ elébb? 12. A régmúlt olvasási módszereinek továbbélései A netgeneráció olvasási és információszerzési stratégiái Az olvasás mint össztantárgyi feladat A kora gyermekkori mintakövetés és olvasóvá válás összefüggései A közösségi web lehetőségei a gyakorlati pedagógiában 13.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Drótos László: Az elektronikus könyvek világa
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 13
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x577 pixel pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet