D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1299432734.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gőzeke
B e s o r o l á s i   c í m : Gőzeke
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : VéPé
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-02-27
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-03-06
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2009-07-19
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Agrárium, vidékfejlesztés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : eke
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vasszerszám
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : talajművelés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : talajforgatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Ópusztaszer
G e o N a m e s I d : 716791
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Ópusztaszeren van kiállítva ez a matuzsálem.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A gőzerőnek szántásra való felhasználását már a gőzgép feltalálásakor megkísérelték. Sikeresebb feltalálók Willoughby, Osborne, Usher, Fowler, Howard, Fisken testvérek stb. hazánkban Nagy Dezső és Mechwart. A számos kísérletből két rendszer fejlődött ki, s pedig a közvetve működő rendszer, melynél a talajművelő eszközt kötél húzza a munka irányában és a közvetlenül működő rendszer, melynél a motor a művelő eszközzel együtt halad a szántóföldön. A közvetve működő rendszernél aszerint, amint a hajtóerőt lokomotív vagy lokomobil szolgáltatja, ilyen rendszereket is lehet megkülönböztetni. A lokomobilos rendszernél különösen a Howard- és Fisken-féle találtak elterjedést. Az elsőnél két egymással szemben álló horgonykocsi között egy eke felváltva oda s vissza húzatik; a lokomobil a szántóföld egy sarkán áll és forgatja a különálló kötélgombolyító dobot. Az utóbbinál egy vég nélküli kötél fut a szántóföld s a lokomobil megfelelő kötél korongja körül, s ezen kötéllel lehet a horgonykocsikon levő fölgombolyító dobokat forgatni. A lokomotívos gőzeke-rendszereknél lokomobil helyett lokomotív van alkalmazva, s ha csak egy lokomotívot akarunk alkalmazni, akkor szemközt vele oly horgonykocsira van szükségünk, melyet a lokomotívról lefutó kötéllel előrefelé elmozgatni lehet és ugyanezen, vagy egy másik kötéllel az eke vontatására szükséges erőt is át lehet vinni. A két lokomotívos rendszernél a horgonykocsi teljesen elmarad s a szántóföld két szélén elmozgó lokomotiv egymásközt ide-oda húzza az ekét. Ezen rendszernek mai legjobb képviselője a Fowler-féle gőzeke. Ez áll két lokomotívból, melyek az ekét ide-oda húzzák és egyszersmind előre v. hátrafelé járhatnak. Maga az eke két egymással szemközt állított egy vagy több barázdás ekéből áll, melyek együttvéve képezik az u. n. himba-ekét. Munkájuk úgy történik, hogy az egyik eke végig menve a szántóföldön, útjának végén ki lesz a barázdából emelve s ekkor a következő barázdasort a vele szemközt álló eke fogja vonni, melyet az első eke kiemelésekor leeresztenek a földre. Magán az ekén ül a kormányt kezelő munkás.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Howard szabad. hármas ekéje
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1000x717 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer