D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 7_oraljaboldogfalva_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Őraljaboldogfalva
B e s o r o l á s i   c í m : Őraljaboldogfalva
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Rónay
U t ó n é v : Zoltán
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-12-29
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2007-08-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A kép készítésének időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Rónay Zoltán fotói
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Rónay Zoltán
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Rónay Zoltán
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Falusi turizmus
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : református egyház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : falfestmény
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Őraljaboldogfalva
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Erdély
G e o N a m e s I d : 664661
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A református templom belső falfreskói
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Őraljaboldogfalva (románul Sântămăria-Orlea) falu Romániában, Erdélyben, Hunyad megyében. Hátszegtől 3 km-re délkeletre, a Sztrigy bal partján fekszik. Román stílusú, de későbbi gótikus elemeket is őrző református temploma a 13. század második feléből való. Párhuzamait a magyarországi szerzetesi, főként ciszterci építkezésben találhatjuk meg. A Hátszegi-medence közepén fekvő templom modellként szolgált a vidék későbbi, főként kenézi alapítású kőtemplomai számára, amelyek építőmesterei sokkal szerényebb eszközökkel még évszázadokkal később is utánozták. A 14. század elején készült, alsó freskóréteg töredékeit Rómer Flóris tárta fel. A bejárattól jobbra megmaradt a leprásokat ápoló Árpád-házi Szent Erzsébet ábrázolása. Szent Pál halálának ábrázolása alatt latin nyelvű felirat volt olvasható. A mai is látható, az egész hajót beborító bizánci stílusú freskókat és az apszis apostolait valószínűleg a 15. század közepe táján, a Kendeffyek birtoklásának kezdetén készítette egy talán Havasalföldről érkezett mester. Ez a réteg viszonylag épen és teljesen őrződött meg a későbbi vakolatréteg alatt, eltekintve attól, hogy a szentek szemét valószínűleg a református hívek kiszurkálták. Ha a freskók készítése idején a templom rítusa is megváltozott, úgy 1484-ben már ismét a katolikusoké volt, amire Holyczer Márton gyulafehérvári kanonok ekkor készült bevésése utal. 1555 előtt lett a reformátusoké. Néhány ezután, 1562 és 1591 között készült, cirill betűs karcolás talán arra utal, hogy - mint más Hátszeg vidéki templomok esetében - a reformátusok ezt is közösen használhatták az ortodoxokkal. Az 1591-es dátumot követően egységesen latin betűs bevéséseket találtak. 1642-ben az egész templombelsőt lemeszelték. 1788-ban a törökök megrongálták. 1810-ben Chiril Țopa görög katolikus vikárius saját egyháza számára próbálta megszerezni. Az 1870-es években a Műemlékek Országos Bizottsága tárta fel középkori freskóit. Az eredmények publikálása után terjedt el a román írástudók körében az a vélemény, hogy a templom ortodox alapítású. Ezt nemcsak a festmények utólagos volta, de az épület stílusának kontextusa is cáfolja. 1908-ban Möller István vezetésével teljes, műemléki szempontú felújítást végeztek rajta. Azóta csak részlegesen javítgatták, és állapota mára a beázások miatt kritikussá vált. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Rónay Zoltán: Szászsebes
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 8
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1800x1200 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Rónay Zoltán