D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 26_001oldal.jpg
C Í M 
F ő c í m : A General Commando megküldi alárendeltjeinek három, gyújtogatással vádolt csavargó leány körözését és egyikük Nagyváradon felvett magyar nyelvű tanúvallomását
B e s o r o l á s i   c í m : General Commando megküldi alárendeltjeinek három, gyújtogatással vádolt csavargó leány körözését és egyikük Nagyváradon felvett magyar nyelvű tanúvallomását
L É T R E H O Z Ó   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : létrehozó
T e s t ü l e t i   n é v : Hadtörténelmi Levéltár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
K I A D Ó 
K i a d ó   n e v e : Hadtörténelmi Levéltár
S z é k h e l y e : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2007-06-13
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : muzeális dokumentum
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hadtörténelmi Levéltár
G y ű j t e m é n y e n   b e l ü l i   k ó d : HL General Commando 1788-20-19
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A Hadtörténelmi Levéltár Képeskönyve
S z e r z ő : Szijj Jolán
M e g j e l e n é s : Budapest : Hadtörténelmi Levéltár, 2000
E r e d e t i   I S B N : 963 9267 12 0
E r e d e t i   I S S N : 1417-9598
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g n e v e z é s : Hadtörténelmi Levéltár
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Hadtörténelmi Levéltár
É v s z á m : 2000
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Levéltári kutatás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : hadtörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : dokumentum
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Buda
G e o N a m e s I d : 3054667
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 18. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Buda, 1788. augusztus 4. A General Commando megküldi alárendeltjeinek három, gyújtogatással vádolt csavargó leány körözését és egyikük Nagyváradon felvett magyar nyelvű tanúvallomását. HL General Commando 1788-20-19
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Anno 1788 23. July M. Varadini peractum est benevolum Exameni (A Nagyváradon 1788. július 23-án tett önkéntes vallomás) Kinek hivnak? Halmágyi Kata a nevem, az Atyamnak neve Mihály volt, de már megholt. Menyőből való vagyok, a Szilágyból 21. esztendős hajadon Leany vagyok református vallásu. Hova, s mikor mentél el Keserűből, s hol teleltél? Az Atyám Oskola mester volt, napszámommal kerestem kenyeremet. Debreczenben, az iden Sz. György vásarakor. A Sarandi Birák elött mondottad hogy Keserüböl S. Olasziba mentél szolgálni? Posita quaestione (a feltett kérdésre): ugy vagyon e a Levelbe irva? Responsum (a válasz): igenis. No hogy ugy vagyon, adhortata fatent verum, respondet (nógatásra bevallva az igazságot, így felel): Húsvét taijan mentem S. Olasziba, a Papnal laktam Sz. György napig, s ugy mentem Debreczenbe. Kivel mentél Debreczenbe? Borinak hivják, a vezeték nevét nem tudom, Maramarosbol valo Orosz, a másikat Marit, ez is oda valo Orosz, a harmadikat hivják Kriskának az is oda valo, a 4-dik én vagyok, az ötödik a ki itten velem vagyon Maramarosi ismérem, a gyermekét is el vesztette, ezekkel Debreczenbe mentem. Hol akadtál ezen négy személlyekkel öszve és mikor? Vértesen akadtam öszve, és meg edgyeztünk, hogy edgyüt járjunk, ugy azután bé mentünk Debreczenbe, és Sz. György napi Nagy Vásárkor Nagy György nevü Görögre találtunk, és meg szollitott bennünket, haljatok mitsoda járatbéliek vagytok, mi feleltünk árvák vagyunk, no ugy mond a Görög mind edgyiteknek egy Aranyot adok, azutan kinek kinek 200 forintokat, tsak gyuitsátok meg a Debreczeni Környéket, és a más héten, a Vásár után Kolosvárra vitt bennünket, és onnét együt jöttünk ki gyalog, lehet valami Öt hete, Kolosváron pedig voltunk Szálva a Görög házánál, kinek boltja is vagyon Kolosváron, közel a Kálvinista templomhoz, én Kolosváron máskor is voltam. Kolosvárrol pedig jöttünk egyenessen Debreczenbe, és onnan oszlottunk széllyel, hárma Pest felé ment, én pedig haza akartam menni, az ötödik pedig M. Pályiba ment, a holis gyujtogatott. Hogy tanitott a Görög? Meg esketett benünket a Görög, hogy gyuitogassunk Debreczen körül, Szerszámot, Puska port adott, mellyet tölem a Sárándi Birák el vettek, taplo, Puskapor és kova volt. Hallode! ez magátol tüzet nem ád, vagy téhát nem tanított a Görög vagy pedig máskép tanitott? Post tortuosissimas questiones tandem dicit (a keresztkérdések nyomán mégis beszélt): Kanóczunk is volt, és azt üveggel a napnál fel gyuitottam, mellyet a Sárándi Birák el vettek, és illyet mindenikönknek adott a Görög. Hallode tovább is voltal Kolosvárnál? Nem. A Birák elött azt vallottad,, hogy a taborba is voltal? Azt vallottam, de nem voltunk, hanem azt mondotta a Görög, hogy ollyba tarcsuk mintha ő Török Császár volna. Hogy Debreczenböl el oszlottatok, hova mentél? Én Debreczenben maradtam, arattam Sarlai Pál Uramnak, és Csikos Pál Uramnak, Csizmadia Mester Embernek, azutan a Pusztaságról jöttem Sárándra, s itten hallottam, hogy Nadudvaron is tűz volt, 3 ház meg égett. Hallode, azt mondottad hogy Nadudvaron voltál a midőn a tűz volt? Prius negando dein fatetur (előbb tagadott, majd vallott): igenis ottan voltam, de én nem gyuitottam hanem láttam, mikor éget. Post moram interum negavit, dein ad adhortationem compuncta fatetur (kis idő múlva ismét tagadta, azután pontról pontra bevallotta): ottan voltam és Mári is velem volt. Mellyitek gyujtotta fel a házot? Mári a fedelébe dugta a kanóczot, üveggel elsöbb fel gyuitván. Mári Pest felé ment fel. Hát magad gyujtottále? Nem: hanem Virágos Pál házát fel akartam gyujtani, a kertyében, de rajta kapott. Miért fogtak meg Sárándon? Hogy be mentem mindjárt meg fogtak és Passust kértek. Némának tetted magadat? Obmutuit, dein recognovit (elhallgatott, majd újból beismerte). Hol akadtál öszve a társaiddal? Dicit jam in Vértess, jam Debreczin, jam in M. Pályi (hol Vértest mondta, hol Debrecent, hol Mezőpályit). Hát voltále M. Pályiban? Hát hiszem mikor tüz volt láttam mikor az ólat fel gyuitotta a másik. Tudé magyarul a tarsad? Tud. Anno 1788. 24. July restatuta (1788. július 24-én ismét előállítva). Vald meg igazán ott voltál é M. Palyiba? Igenis ottan voltam a többivel edgyütt, az ólat gyujtottuk fel délbe, mar most mindent igazán meg vallok. A Görög Nagy György a Vásárba reá vett benünket, hogy Debreczen taiját gyuitogassuk, ugy osztan Négyen Nadudvaron gyuitogattunk, és az Orosz Asszony aki jelen vagyon, Nadudvaron nem volt, hanem M. Pályiban mind az ötön jelen voltunk, de a hárma Közzülünk Pest felé ment, Továbbis pedig csak azt vallom: hogy Kolosvárra el vitt a Görög, de a taborba nem, aholis meg esketett benünket, s ugy jöttünk viszsza Gyalog igérvén a Görög vagy Örmény hogy Sz. Lörincz Vásárakor mindenikönknek 200 forintot fog adni, mivel akkor ki fog jönni a Debreczeni Vásárra, és ez vitt bennünket a gyujtogatásra. Statuta Muta interrogata (az elővezetett szótlan nőt kérdezték meg): Hogy hivnak? Mariának Caeterum et Slavonice, et Ruthenice interrogata directe non respondit, et ita loquelam confudit, ut intelligi non possit contra (egyébként sem tót, sem rutén nyelven kérdezve egyenesen nem felelt, sőt, úgy összekeverte beszédét, hogy nem lehetett megérteni). Rea Catharina Halmagyi ob oculos dicit (Halmágyi Katalin vádlott a szemébe mondta): Tudsz te magyarul mért nem beszélsz. Illa loquelam suam ultra in intelligibilem facit atque inde ultra examinari non potuit (ő beszédét ezután érthetőre fordította, de ezentúl többé nem lehetett kikérdezni). Per Fiscalem Lad. Juricskay (Juricskay ügyész által)
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A "Virágos Budapest" bizottságnak a m. kir. főparancsnoksághoz intézett levele
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 5
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 849x1355 pixel
S z í n : fekete-fehér
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Gáspár Marcsi
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer