D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1892_Oldal_313_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Vízvezetéki csövek lerakása
B e s o r o l á s i   c í m : Vízvezetéki csövek lerakása
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Goró
U t ó n é v : Lajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1865-1904
V I A F I d : 121400391
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-08-01
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 39. évf. 36. sz. (1892. szeptember 4.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Közüzemi szolgáltatások
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T é m a k ö r : Energetika, energiahordozók
A l t é m a k ö r : Vízienergia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : életkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vízvezeték
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kábelfektetés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Vízvezetéki csövek lerakása. Vízvezetéki képek
Góró Lajos rajzai
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Vízvezetéki képek
Budapesti tárcza

Szinte-szinte kétséges, vájjon a technika vívmányai kárpótolnak-e annyi anyagi előnnyel, a mi fölérné az eszményi poézis zománczából általuk letörült eleven színeket. A kút poézise helyett a vízvezeték prózája! Amott bizalmas találkozások s a gyöngéd vallomások, a pihenés idyllje, egy többé - kevésbbé mindent elfedő ürügy, mely jószívű alkalmat nyújt a nyűgét lerázott szegény lelkeknek pár pereznyi szabadulásra, - emitt az önző kor kényelmessége, mely mindent a szobák négy fala közé szorít, s minden pillanatot számon követel. Amott a lányszív annyi édes romantikája a felhúzott veder lánczcsörgése mellett, - Kató, a kinek edényét gyöngéden meríti meg az itató legény, s a mint erős karjával átnyújtja a nehéz dézsát, vagy a mint figyelmesen segíti fel a fején összegöngyölített tekercsre, szemeik sokatmondólag találkoznak. Azután egy kis negyedórai terefere egyről- másról, az édes szülőföld, az otthon maradt pajtások, ismerősök, stb. Hány barátság köttetett, hány szent frigy pecsételtetett meg ezeknek a régi kutaknak a menhelynyujtó oltalma alatt, mohos faderekaikkal, bádogborított kúpos tetőikkel, s hány alkalmi összejövetel az esti órákban, mely alatt bú, baj kitárul, hirek és ajánlatok kolportáltatnak, panasz és megelégedés az ajkakon, valódi börzéje azoknak a tiz-ezereknek, a kik a többi tizezerek szolgálatára születtek a világra." (Forrás: Vasárnapi Ujság 39. évf. 36. sz. (1892. szeptember 4.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Berlintől Budapestig velocipéden
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 962x613 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Rónay Gabriella