D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1892_Oldal_430_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Káldy Gyula
B e s o r o l á s i   c í m : Káldy Gyula
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-10-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 39. évf. 50. sz. (1892. december 11.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Zenetörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : karmester
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zeneszerző
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Magyar Királyi Operaház (Budapest)
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : Káldy Gyula (1838-1901)
V I A F I d : 63312378
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Káldy Gyula
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Káldy Gyula (Pest, 1838. december 18. - Budapest, 1901. március 6.) karmester, főrendező, színházigazgató, zeneszerző, zenei író, a magyar királyi operaház igazgatója. [...] A zene elméletén és a zongorán kívül, majd minden hangszeren alapos képzettséget szerzett, ami későbbi karnagyi és kompozitori pályáján nagy előnyére vált. [...] 1895 februártól kezdve mint a magyar zene sajátságait előadó tanár az országos magyar királyi zeneakadémián működött, a magyar királyi pedagógiumban pedig 1894 szeptembertől az éneket és a zenetörténetet tanította. Mind a két intézetben, a tanító és tanárképesítő vizsgálatokhoz miniszteri biztosnak volt kinevezve. 1895. augusztus 18-án (Nikisch távozása után) a magyar királyi operaház igazgatójának nevezte ki a kormány. A pedagógiai téren is működött 1875-től 1879-ig Budapesten mint énektanár a felső leányiskolában és 1894-95-ben az állami pedagógiumban hasonló minőségben. Felolvasásokat tartott a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében zenei mutatványok kiséretében, a néprajzi társaság gyűlésein 1892. március 27-én és 1894. május 20-án. A Thököly Imre, I. Rákóczi Ferenc korabeli és a közvetlen utána következő időből való dalok, nóták, egyházi énekek és tánczokról 1672-1792. és A régi magyar katona, tábori és hazai dalokról a magyar történelmi társulat ülésein 1895. március 31., 1896. március 25. és december 20-án. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Varga József: Káldy Gyula
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 590x775 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Rónay Gabriella