D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_130_c.jpg
C Í M 
F ő c í m : A német birodalmi gyűlés új palotájának ülésterme
B e s o r o l á s i   c í m : Német birodalmi gyűlés új palotájának ülésterme
A L K O T Ó 
S z e r e p : építész
B e s o r o l á s i   n é v : Wallot
U t ó n é v : Paul
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1841-1912
V I A F I d : 52486369
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-06-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : épületrész
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 16. sz. (1895. április 21.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : terem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : országház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : neoreneszánsz
M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Berlin
G e o N a m e s I d : 2950159
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A német birodalmi gyűlés új palotájának ülésterme.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A német birodalmi gyülés palotája.
...A német birodalmi gyülés, melyet 1871-ben alkotott meg-az újonnan alakult német császárság, az összes német államok legfőbb képviselőtestülete, melybe általános és közvetetten szavazás után küldik a képviselőket. E nevezetes testület egész a legújabb időkig egy porczellán gyárból hirtelen átalakított ideiglenes helyen ülésezett. Csak a múlt évben nyitották meg a jelenlegi új helyiséget, mely Berlin főbüszkesége s a palotasorokból álló, "Unter den Linden" nevü utcza és a Brandenburgi-kapu szomszédságában a "Königsplatz"-on épült.
Az új palota, melyet Wallot Pál hírneves építész készített, a német főváros legnagyobb és legszebb épületei közé tartozik, melynek kü-önösen homlokzata hatalmas kupolájával megkapó hatású. Jelentékeny nagy méretei által is. Nem kevesebb, mint 11,638 négyzet méter területet foglal el. Nyugati és keleti homlokzata egyenkint 131.8 méter hosszú, a másik kettő 88.8 méter. Az óriási terület tehát négyszög, két szintén négyszögü udvarral. Az alapépület magassága 26.5 méter, a tornyoké 40 méter. A főhomlokzat a Königsplatzra néz, hat oszlopos diszkapuja előtt a budapesti nemzeti múzeuméhoz hasonló lépcsőzet van, s felette ez a fölirat: "Dem deutschen Volke." De ez csak diszbejárat, rendes körülmények között oldalt járnak be az épületbe.
A hatalmas épület részleteiről, mely tiz egész esztendeig készült s 21 millió márkába került, még a következőket említhetjük föl.
...
Az ülésterem a kupola alatt, az épület közepén van. Nem rendkívül nagy, 21-58 méter hosszú s 29 méter széles. Nem is akarták nagyobbra venni, mert különben a rendes beszédet nem lehetett volna benne megérteni, míg így kitünő akusztikája van. Az egész terem halványsárga szinű. Az ülések tölgyfából készültek s világossárga bőrrel vannak borítva. Aranysárga fadiszítés van a falakon az üvegtetőig. Minden képviselő számára külön kényelmes hely van, a karzatok nagyok s - nevezetes újításként - a gyorsiróknak külön kijárató lépcsőjük van. A karzatok mellett külön páholyok vannak az udvar és a szövetségi kormányok számára. Az elnök és kormány számára a terem keleti részén van az emelvény, velük szemben a nagy óra. Ezen emelvény diszítései még kitünőbbek s a festés tarkább. A 400 képviselő ülőhelye amphitheatralis elrendezésű, minden képviselőnek külön iróasztala van, a birodalmi tanács 48 tagja számára az elnöktől jobbra és balra vannak a székek. A nagy terem magassága 13.15 méter, sokkal nagyobb, mint az épület többi termeié, melyek közt nem egy 4.7o-5.8 méter magas, különösen a félemeleten. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. április 21.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Reichstagot 1894-ben nyitották meg Berlinben, és egészen az 1933-as tűzvészig a Német Birodalom parlamentjeként működött. 1999 óta újra a német törvényhozás otthona, miután a világhírű építész, Norman Foster tervei alapján újjáépítették. Küldetését homlokzatán a felirat hirdeti: "Dem Deutschen Volke", azaz: "A német népnek".
A mai német parlamentet Bundestag néven ismerjük, így határolva el elődjétől. A Reichstag mind a Német-római Birodalom, mind a nemzetiszocializmus alatt Németország törvényhozó szerve és épülete volt. A mai terminológiában a "Reichstag" jelenti magát az épületet, a "Bundestag" pedig Németország törvényhozó testületét.
A Reichstag építését megelőzően a törvényhozás több más épületben ülésezett, amelyek azonban szűkösnek bizonyultak. Pályázatot hirdettek egy új épület tervezésére, de a megvalósítás pénzügyi okokból egyelőre még váratott magára.
1882-ben újabb tervpályázatot hirdettek, amelynek győztesét, a frankfurti Paul Wallot építészt meg is bízták a Reichstag felépítésével. 1884. június 9-én I. Vilmos császár letette az alapkövet, de már nem élhette meg az építkezés 1894-es befejezését. ... (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Reichstag (épület)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A német birodalmi gyülés új palotája a berlini Königsplatzon
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1538x1317 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella