D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_184_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Nikolits Sándor
B e s o r o l á s i   c í m : Nikolits Sándor
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-06-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 22. sz. (1895. junius 2.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Zenetörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : zeneszerző
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zeneművész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tanár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : karnagy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : igazgató
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Nikolits Sándor (1834-1895)
V I A F I d : 251337172
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Nikolits Sándor.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Nikolits Sándor.
1834-1895.
Nem éveinek száma szerint, de érdemei után ő volt Nesztora a magyar zenészeknek. Nem úgy értjük, hogy a Magyarországon lakó zenészeknek, hanem annak az egyre fogyó lelkes kis csapatnak, mely megkezdte és munkálta a magyar műzene első föllendülését, mely bízni tud annak jövőjében, mely nem hódol vakon az idegen bálványoknak.
Nikolits Sándorban Erkel Ferencznek egyetlen meghitt, őszinte barátja szállott a sírba; alig két évvel élte túl mesterét és barátját. Együtt alapították a magyar zene-akadémiát, - együtt küldték el onnan őket. S most már együtt aluszszák a síri álmot.
Nikolits Sándor, ki negyven évnél hosszabb ideig szolgálta a magyar zene ügyét, mint zeneszerző, mint művész és mint tanár, 1834-ben született Aradon, hol atyja ügyvéd volt. A gymnáziumot elvégezvén, gyógyszerésznek készült. A szabadságharcz viharos napjaiban a fővárosba került, hol úgyszólván magánszorgalomból kezdte a zenét tanulni. És csakhamar oly bámulatos haladást tanúsított, hogy 1850-ben már a nemzeti színház zenekarának tagja lett. 1854-ben Bécsbe került, hol Sechter tanár alatt folytatta zenei tanulmányait. Visszatérve hazájába, hoszszabb ideig mint karmester működött a vidéken. 1865-ben ismét a nemzeti színházhoz szerződött, hol később, mint fuvolás, átvette a Doppler testvérek örökét. Ugyanekkor volt a nemzeti zenedében a fuvola, az orsz. zeneakadémián pedig a zeneszerzés tanára. Mint zeneszerző Szigligeti több népszínművéhez írt népdalokat, melyeknek hangszerelése fényesen tanúskodott hivatottságáról és nagy zenei képzettségéről. Nagy érdemeket szerzett a filharmóniai társaság szervezése körűl, mely társaságnak sokáig volt alelnöke.
Mikor az operát a drámától elválasztották, Podmaniczky Frigyes báró, akkori intendáns, megkínálta őt az operánál a főtitkári állással. Művészi körökben máig is nagy veszteségnek tekintik az opera fejlődésére nézve, hogy Nikolits akkor ezt az állást el nem foglalta.
Nyugalomba akkor vonult, mikor Erkel Sándor helyére Mahler Gusztávot hívták meg operai igazgatónak. Az elhunyt nyilt, őszinte ellensége volt a wagnerizmusnak. Érthető tehát, hogy egy olyan minden áron wagnerista igazgató alatt, mint a minő Mahler volt, nem akart a zenekarban megmaradni. Ezután nem sokára megalapította Káldy Gyulával a magyar zeneiskolát.
Az elhunyt több mint 30 év óta karmestere volt a fővárosi gör. katholikus templomnak. A fiatalabb zenei nemzedéknek csaknem minden jelese tanárát és mesterét siratja benne. De osztozik e gyászban mindenki, a ki a magyar zene ügye iránt mélyebben érdeklődik s meg tudja ítélni, hogy ez a fontos nemzeti ügy milyen kiváló oszlopemberét vesztette el az elhunytban. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. junius 2.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar Életrajzi Lexikon: Nikolits Sándor
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 407x649 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella