D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_299_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : A zborói száz hársfa-sor kezdete
B e s o r o l á s i   c í m : Zborói száz hársfa-sor kezdete
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-07-25
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi újság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 30. sz. (1895. julius 28.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem általában
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Turizmus általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : rajz
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : természeti táj
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fasor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hárs
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hegyvidék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Zboró
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Felvidék
G e o N a m e s I d : 3055576
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Magyar Királyság
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A zborói száz hársfa-sor kezdete
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Zboró kicsiny városka. A legfőbb nevezetesség benne, hogy abból a kétezer emberből, kik a Kamenicza partján szétszórt házaikban e városkát lakják, senki sem tud magyarul. Másik nevezetessége, hogy van egy fényes multú kastélya. Ma egyszerű, lakatlan szobasorok, szegényes, múltszázadvégi bútorokkal. Nincs múzeuma, nincs benne egy szoba, mely a régi tulajdonosok emlékeit mutogatná a látogatóknak. A kéttornyú templomon is látszik az idő vas foga. Ebben van egy-két Aspremont-sírkő s aztán egyéb semmi. Nem beszél itt a letűnt időkről semmi emlék s magyar szót is csak a látogatóktól hallanak e falak. Hej, ha az a száz hársfa beszélni tudna! De vajjon nem tud-e, vajjon a magyar fül a lombok zúgásában nem hallja-e a Rákóczyak szavát, mint az utolsónak maradt öreg Mikes a tenger zúgásában?! A száz hársfa kívül a kastély udvarán, ma már nem is száz, újabb ültetések is vannak közte, de a vén óriások közül is maradt még. "Datum sub centum tiliis." [FORRÁS: Vasárnapi Újság https://epa.oszk.hu/00000/00030/02161/pdf/02161.pdf]
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az alsó erdősor Bártfa fürdőben
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Háry Gyula: A zborói vár
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Diósgyőr : Fasor a fürdőben
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bezdán : A Ferencz-csatorna torkolata
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1218x952 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : tuplow