D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_324_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : József főherczeg Biró Kálmán honvéd huszár-ezredessel Gyulán
B e s o r o l á s i   c í m : József főherczeg Biró Kálmán honvéd huszár-ezredessel Gyulán
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Fái
U t ó n é v : J.
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-07-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 33. sz. (1895. augusztus 18.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katonatiszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Joseph Karl Ludwig, Erzherzog von Österreich (1833-1905)
V I A F I d : 52484206
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : magyarság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katonai igazgatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : honvédség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Gyula
G e o N a m e s I d : 720334
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1895
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : József főherczeg Biró Kálmán honvéd huszár-ezredessel Gyulán.
Fénykép után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : József főherczeg Gyulán.
A múlt héten ritka vendége volt Békésmegye székvárosának: a legnépszerűbb főherczeg, a honvédség főparancsnoka. Mint mindenütt, a hova József főherczeg érkezik, itt is magyar vendégszeretet fogadta. De milyen más lett volna e fogadtatás, ha a főherczeg az ünnepeltetés elől ki nem tér és előre ki nem jelenti, hogy látogatása főleg a katonaságnak szól, a honvédségnek, melynek kiképzéséről óhajtott meggyőződni.
Reggel érkezett a főherczeg, pompás, ragyogó nyári reggelen. A dobosi nagy gyakorlótéren teljes fölszerelésben várta a honvédhuszárság és gyalogság. Amazt Kovács Ákos őrnagy vezényelte, igazán remek gyakorlatokat mutatva be. Különösen a roham-futásokban és kardforgatásban mutattak nagy képzettséget. A gyalogság Lázár Sándor alezredes vezénylete alatt tűntette ki magát.
József főherczeg Gyulán időzése alatt gróf Almássy Dénesnek volt vendége. A gyulai kastély szép fekvése és főként a grófi park kiválóan megtetszettek a főherczegnek, a ki a város fejlődése iránt is fölöttébb érdeklődött. A házigazda neje, Károlyi Ella grófnő, elragadó kedvességgel teljesítette a háziasszonyi teendőket. Ő az a kiváló honleány, a ki tavaly egy előkelő párisi folyóiratban, a "Revue de Paris "-ban irt az oláh kérdésről, fölvilágosítván a román mozgalommal rokonszenvező párisiakat, hogy itt a román testvérek egyenlő jogokat élveznek velünk és izgatásaiknak semmi számbavehető oka nincs.
József főherczeg gyulai látogatása azért is emlékezetes lesz, mert ekkor igérte meg a főherczeg, hogy ha a város a kaszárnya udvarát megnagyobbítja, a mostani katonai létszám megszaporítását ki fogja eszközölni.
Hogy József főherczeg ereje teljében van, ezt leginkább kitartó katonai szemléjével igazolta. 27 R ° melegben s égető napon négy órán keresztül fáradhatatlanul nézte a gyakorlatokat, folytonosan járt-kelt, de azért a gyakorlatok végeztével mégis így szólt: "Kész lennék elölről kezdeni".
A nevezetes vendég ott időzését fölhasználta Fái J. gyulai fényképész, hogy a főherczegről és környezetéről több fölvételt készítsen. E sikerült fényképek közül lapunk is bemutat egyet, mely József főherczeget Biró Kálmán honvéd huszárezredestől, a debreczeni 2. honvéd huszár-ezred parancsnokától kisérve ábrázolja. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. augusztus 18.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Habsburg-Lotaringiai József Károly Lajos (József Károly Lajos főherceg vagy (ifjabb) József főherceg, németül: Erzherzog Joseph Karl Ludwig von Österreich; Pozsony, 1833. március 2. - Fiume, 1905. június 13.) osztrák főherceg, magyar és cseh királyi herceg, lovassági tábornok, 1869-től haláláig a Magyar Királyi Honvédség főparancsnoka, a Magyar Tudományos Akadémia igazgatósági, majd tiszteleti tagja. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Habsburg-Lotaringiai József Károly főherceg
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: József főherceg 1890-ben
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pápa, József főherceg és vezérkara
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 857x1161 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella