D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_325_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Protschko Mihály, a Franklin-nyomda elhúnyt főgépmestere
B e s o r o l á s i   c í m : Protschko Mihály, a Franklin-nyomda elhúnyt főgépmestere
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-07-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 33. sz. (1895. augusztus 18.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Média, tömegkommunikáció
A l t é m a k ö r : Írott sajtó
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Papíripar és nyomdászat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : nyomdász
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : férfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Protschko Mihály, a Franklin-nyomda elhúnyt főgépmestere.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Egy névtelen munkatársunkról.
Az olvasó, mikor valamely magasabb szinvonalon álló képes vállalatban lapozgat, gyönyörködve a tiszta, szép nyomású képekben: a legtöbbször nem is sejti, mily fáradság és türelem, mindenek fölött pedig mennyi ügyesség és gyakorlottság kell ahhoz, hogy a hatás oly igazi legyen.
Hirneves művészek rajzai, a fametszés, vagy az utóbbi évtizedekben igen elterjedt-czinkografia útján reprodukálva, a legjobb szándék mellett sem sikerülnek úgy, hogy a könyvnyomdai sajtón minden előkészítés nélkül sokszorosíthatók legyenek. Sőt ha semmit nem veszítettek is a reprodukálás alkalmával, még akkor is kell kisebb-nagyobb előkészítés. Például ha valamely tájképen az első lenyomatokon a levegő nem eléggé mozgékony és átlátszó, a hegyek, az erdőség nem birnak a kellő árnyalattal; vagy pedig valamely arczképen az ábrázolt egyén vonásai, avagy szemei nem életteljesek, a ruházat kelméje (például bársony) nem kellő fényű és puhaságú: ilyenkor a gépmester vagy nyomó gyakorlottsága és műérzéke van hivatva, hogy segítsen rajta s a hiányokat pótolja. Sokszor az eredeti rajz nyomán, sokszor csupán jó izlésére támaszkodva végzi ily esetben az úgynevezett előkészítést.
A gyorssajtó szerkezetében van egy hengerforma készülék s abban van elhelyezve az előkészítés; tudniillik abba ragaszt vékonyabb vagy vastagabb papirrétegeket olyanformán, hogy a hol a kép illető részei nem elég sötéten jönnek ki, ott vastagabbakat, a hol pedig világosabb részek szükségesek, vékonyabbakat, avagy ez utóbbi esetben semmit sem alkalmaz. Az egészet természetesen úgy helyezi el a hengerre, hogy az illető részek a nyomásnál mindig a kép megfelelő helyére kerüljenek. A mint a sajtóban a festékhenger végig ment a képen és azt festékkel ellátta, ráesik a papir s erre az előkészítéssel ellátott henger ráereszkedvén, a tulajdonképeni nyomást teljesítő tégely vagy érczhengerek teljes sulylyal ránehezednek az egészre, s megvan a lenyomat, jól vagy roszúl, a hogy a nyomást kezelő jól vagy rosszúl végezte dolgát. Néha egy vékony papirdarabka a megfelelő helyre alkalmazva, vagy onnan eltávolítva, az árnyalatban észrevehető különbséget okoz. Az előkészítés fontossága mellett még az is lényeges dolog ám, hogy a festékezés kellően eltaláltassék; a lenyomat ne legyen nagyon fekete, a festéktől mintegy átitatva, vagy pedig a ridegségig szürke. Szóval a jó nyomó vagy gépmester fontos munkatársa az illető képes vállalatnak.
Ilyen fontos, bár névtelen munkatársa volt a "Vasárnapi Ujság"-nak 22 éven át Protschko Mihály, fő gépmester is.
Mikor a Franklin-társulat megalakult, a vezetőség főtörekvése az volt, hogy korszerű berendezés mellett, a nyomdai osztályban alkalmazott jeles munka-erőkkel, minél jelesebb nyomtatványokat állítson elő. E törekvés sikerült is, mert a társulat a folytonos gyarapodás mellett nyomtatványainak ritka szépségű kiállításával a külföldön is hírnevet szerzett magának. A vezetőség műérzéke és erélye mellett, melynek első sorban köszönhető e siker, tagadhatatlan érdeme van ebben a vezető főmunkásoknak is, kik az intézet törekvéseinek buzgó megvalósítói.
Protschko Mihály, kit mindjárt a társulat megalakulása után biztak meg a nyomtató osztály igen fontos vezetői állásával, már akkor kiváló szakember hírében állott. Budapesti születésű volt és kiképeztetését is itt nyerte; de fiatalsága mellett is oly alapos készültséggel birt, hogy az akkoriban nagyrészt külföldről ide került s itt megvénült nyomdai gépmestereket is háttérbe szorította.
Működése a Franklin-társulat nyomdájában számos díszkiadás, értékpapir, stb. és sok egyéb művészi magaslaton álló munka készítésével van összeforrva. A vezetőség azon törekvése, hogy az intézetben készülő legegyszerűbb nyomtatványt is mintaszerű pontosság és tisztaság jellemezze, nagy részben az ő műizlése, erélye és rendszeretete folytán vált lehetővé. Maga is jeles munkás lévén, a keze alatt tanult fiatalabb gépmestereket is kitünően iskolázta, s nagy részük jelenleg előkelőbb fővárosi nyomdákban (m. kir. államnyomda, Athenaeum, stb.) kiválóbb állást foglal el.
Ennyi munkásság, ennyi siker közepette történt, hogy e hó 5-én e derék munkatársunkat, alig 53 éves korában, családja és mindnyájunk bánatára, egy havi betegség után elragadta a halál. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. augusztus 18.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Vasárnapi Újság (hetilap, 1854-1922)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 370x639 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella