D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_364_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : A király hálószobája
B e s o r o l á s i   c í m : Király hálószobája
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Képek Bánffy-Hunyadról
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Dunky
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1860-1941
V I A F I d : 166346548
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Dunky
U t ó n é v : Kálmán
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1858-1935
V I A F I d : 166542520
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-07-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 38. sz. (1895. szeptember 22.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Építészet általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hálószoba
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ágy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bútor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Erdély
G e o N a m e s I d : 664661
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Bánffyhunyad
G e o N a m e s I d : 675936
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1895
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Románia
G e o N a m e s I d : 798549
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A király hálószobája.
Képek Bánffy-Hunyadról. - Dunky fivérek fényképei után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A király [I. Ferenc József magyar király] a magyarországi hadgyakorlatokon.
Szeptember második felét Ő Felsége a magyarországi hadgyakorlatokon tölti. Ezek sorát a vasmegyei Kis-Czellben végbement gyakorlatok nyitották meg, melyek nagy területre terjedtek ki s főkép a lovasságot foglalkoztatták.
...
Ő Felsége még az nap, szept. 21-én este elutazik Zentáról és Kolozsvárra megy, hová vasárnap, szept. 22 én reggel nyolczadfél órakor érkezik meg. Az erdélyi részek fővárosa nagy készületeket tett, hogy kimutassa hódolatát és örömét. A bevonulás mentén a házak homlokzatai mind diszítve és lobogózva lesznek. A bevonulás után 10 órakor kezdődik a hódoló küldöttségek tisztelgése. Déli 1 órakor a király tovább utazik Bánffy-Hunyadra, a hadgyakorlatokra.
Bánffy-Hunyadról irják, hogy ott nagy buzgalommal készülnek a király fogadására, a ki Barcsay Domokos kastélyában fog lakni. A kastélyban az előszobától jobbra nyilnak a király szobái. Az első egy fogadó-szalon, a melyben remek rokokó butorok állanak. A jobb falon egy könyves-szekrény van elhelyezve, melyben a magyar és külföldi klasszikusok díszkötésű művei állanak. A bal falat egy vadász-állvány díszíti. Ugyanezen függ a Barcsay-tányér, mely fejedelmi emlék. Az aranytányéron a Barcsay-czímer látható, körülötte latin fölirat van. A szalon kandallóján régi arany és ezüstserlegek és billikomok, s két japán porczellán váza áll. A szoba falán Barcsay Domokosné képe függ. A szalon mellett van ő felsége dolgozó-szobája. E kis szobának egyszerű massiv tölgyfa butorzata van. Az ablak alatt áll a király iróasztala; az iróasztal megetti falon Barcsay Domokos olajfestményű képe látható. A dolgozó-szoba a király hálószobájába nyilik. E kis szobában van a nagy diófa ágy, melyben ő felsége négy éjszakán át pihenni fog. Az ágy fölött feszület függ. Ezekből áll a király lakosztálya, melyet még az előszobától balra fekvő nagy fogadóterem egészít ki. A kastély főbejárata előtt remek virág-gruppok vannak, ezek mögött lesz a sátor elhelyezve, a melyben a díszebédeket tartják. A park déli részében van a híres Bákóczy-fa, egy óriási százados fenyő, mely alatt Rákóczy György, miután Gyalunál megsebesűlt, utoljára ebédelt. Az egész parkot magas kerítés veszi körűl.
Báró Bánffy Dezső miniszterelnök Kolozsvárra utazott, hogy jelen legyen a király fogadtatásánál. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. szeptember 22.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Bánffyhunyad ... város Romániában, Erdélyben, Kolozs megyében. Közigazgatásilag jelenleg a három kilométerre, észak-keleti irányban fekvő Magyarbikal tartozik a helységhez. Bánffyhunyad egyike annak a tizennégy településnek, amelyek a megyében GMO-mentes régiót alakítottak. Vasútállomással rendelkező közúti csomópont. Kalotaszeg történelmi központja. ... (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Bánffyhunyad
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: I. Ferenc József magyar király
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dunky fivérek: A király szállása. (A Barcsay-ház a park felöl.) : Képek Bánffy-Hunyadról
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 835x600 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella