D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_366_c.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gyarmathy Miklós, Kolozsmegye alispánja
B e s o r o l á s i   c í m : Gyarmathy Miklós, Kolozsmegye alispánja
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Arczképek Bánffy-Hunyadról
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Dunky
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1860-1941
V I A F I d : 166346548
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Dunky
U t ó n é v : Kálmán
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1858-1935
V I A F I d : 166542520
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-07-20
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 38. sz. (1895. szeptember 22.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Közigazgatás, önkormányzatok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : férfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jogász
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gazdálkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : díszmagyar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ünneplőruha
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Románia
G e o N a m e s I d : 798549
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Erdély
G e o N a m e s I d : 664661
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Bánffyhunyad
G e o N a m e s I d : 675936
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1895
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gyarmathy Miklós, Kolozsmegye alispánja.
Arczképek Bánffy-Hunyadról. - Dunky fivérek fényképei után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Arczképek Kolozsmegyéből.
Gyarmathy Miklós, Kolozsmegye alispánja, 1830-ban született Kalota-Szentkirályon, ős nemes családból, s már elődei is előkelő hivatalokat töltöttek be Kolozsmegye tisztikarában. Tanulmányait 1838-ban Kolozsvárit kezdette meg, de megszakította azokat 1848-ban, a mikor a hazafias lelkesedés és a szabadság eszméje őt is a honvédek sorába vezette. Később mint hadnagy a Bem tábornok főparancsnoksága alatti erdélyi hadseregben, az 55-ik honvédzászlóaljban végig küzdötte a szabadságharczot. Részt vett a deési, vizaknai, piskii nagyobb csatákban s még vagy 13 kisebb ütközetben.
A szabadségharcz leveretése után mint menekült bujdosott az alföldön, különösen Szatmármegyében, hol az erdélyi menekülteket tárt karokkal fogadták; mig később a Tisza-szabályozás beregi osztályánál működött; majd, mikor az üldözés lanyhult, haza ment falusi magányába, megnősült s folytatta tanulmányait, különösen a magyar köz- és magánjog terén, de figyelme kiterjedt a mezőgazdaság előmozdítására is, s ő találta fel azt a kitűnő váltóekét, melyet ma is Gyarmathy-eke név alatt ismer a gazdaközönség. Foglalkozott művészettel is, s nem egy általa szerzett népdal ment át a nép ajkára. Idő közben több, figyeimet keltett czikket irt a kolozsvári és budapesti lapokba.
Az alkotmány első visszaállítása után 1861-ben Kolozsmegye közönsége tiszteletbeli főjegyzőnek választotta, de a provisorium beálltával lemondott. Az 1867-iki kiegyezés alkalmával az első alkotmányos közgyülésen az akkori rendszer szerint még fennállott kerületi alispáni állásra választatott meg, s mint ilyen szolgált 1872-ig, a mikor az új szervezés alapján előbb főjegyzőnek, 1875-ben pedig Matskási Pál alispán elhalálozása után alispánnak választatott, s ez állásban szolgálja azóta megyéjét és hazáját. Kormányzása alatt a vármegye több átalakuláson ment keresztül, s Gyarmathy szervező tehetségeinek mindannyiszor fényes tanújeleit adta.
A honvédségi intézmény felállítása után belépett a honvédség szabadságolt állományába, s mint százados két évig szolgált; de ideje nem engedvén, hogy mindkét hivatásának megfeleljen, később a honvédség kötelékéből kilépett. A fuzió létrejöttéig a Deák-pártnak, azontúl a szabadelvű pártnak volt hive, s jelenleg is az. Általában mint közigazgatási szaktekintély ismeretes, s Tisza Kálmán volt miniszterelnök és belügyminiszter annak idején a közigazgatási ankettre is meghivta. Meg kell emlitenünk, hogy Kolozsvár város társadalmi és politikai életében is tekintélyes állást foglal el. Hivataloskodását a pártatlanság, a könnyű feltalálás, s az apró részletekig kiterjedő figyelem jellemzi.
1892-ben ünnepelte a megye Gyarmathy Miklós szolgálatának 25 éves jubileumát, a mikor nagy ovácziók tárgya volt úgy a megye közönsége, mint a megyei tisztikar részéről. A vármegye közönsége ez alkalomból Gyarmathy Miklós nevére 2000 frt alapítványt tett a kolozsmonostori gazdasági tanintézetnél ösztöndíjra, a megye tisztikara pedig ugyancsak 2000 frtot a kolozsvári tudomány-egyetemnél szintén ösztöndíjra. Ő felsége 1893-ban tüntette ki a III. oszt. vaskorona-renddel. Nagy becsvágygyal munkált évek óta az új megyeház építésének előkészítésén, s e tekintetben is siker koronázta buzgalmát, mert a megyeház tervei készek, és az építéshez rövid időn hozzáfognak.
A király-fogadtatás előkészületeinek nagy munkája a megye részéről jórészt az ő vállaira nehezült, s e nem könnyű feladatnak fáradhatlan tevékenységgel, odaadással és erélylyel tesz eleget. Az ő erélyes keze mindent pontosan intézett, s idejében készen is állott minden, pedig az aránylag rövid idő alatt végrehajtott munkák közt voltak nagyobbak is, mint például a bánffy-hunyadi pályaháztól a városba vezető egészen új útvonal. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. szeptember 22.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dunky fivérek: Gyarmathy Zsigmond : Arczképek Bánffy-Hunyadról
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 517x1183 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella