D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_238_c.jpg
C Í M 
F ő c í m : Vénus tükre
B e s o r o l á s i   c í m : Vénus tükre
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Burne-Jones
U t ó n é v : Edward
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1833-1898
V I A F I d : 59120251
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-02-04
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004-04-08
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ban való regisztrálás dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 27. sz. (1898. július 3.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : legendaábrázolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : völgy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nimfa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tündér
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Vénus tükre. - Burne-Jones festménye.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A "Vénus tükré"-ben is középkori legendát ábrázol. A ragyogó virágzó völgy ölén, a tó partján gyűl össze Vénus kísérete. Ott van a gyönyörű Flóra, a szépséges leányzók, a nimfák és tündérek. Egyszerre nagy fölfedezésre bukkannak: a tó csillogó vizében önmagukra, a maguk képére ösmernek. Mosolyogva, kíváncsian, egymásra hajolva tekintenek a tóba, mely ugyanolyan mosolygó, kíváncsi tekinteteket vet vissza. Csak Vénus áll ott, a tó partján, isteni szépségében, fiatalos bájjal, mint Botticelli "Vénus születése" czimű festményének hősnője, szomorúan, szépséges kíséretére tekintve, a kik közül egynehány ámuló tekintettel néz a szépség királynőjére. De Botticelli Vénusát az angol Burne-Jones felöltöztette, ha átlátszó lepelbe is, melyen átcsillog a formák bája, - ugy kívánta ezt az angol erkölcsi érzés, mely a mythologiát is a society szemével tekinti. A festményen finom angol humor leng végig, kifejezve a nőies kíváncsiság, az együgyű öröm s a szépség múlandóságának eszméjét!"
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. július 3.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Burne-Jones, Edward: Középkori lovag a rejtelmes kútnál
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1602x947 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna