D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1899_Oldal_124_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Széll József
B e s o r o l á s i   c í m : Széll József
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-11-13
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 46. évf. 15. sz. (1899. április 9.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : híres ember
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : országgyűlési képviselő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Széll József (1801-1871)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Széll József
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : József, Széll Kálmán édesatyja, kinek arczkepét közöljük, 1801-ben született Bucsun, Vasmegyében; 1842-ben nőül vette felsőeőri Bertha Júliát, kinek családja Rába-Hidvégen lakott, szintén Vasmegyében." (...) "1842-ben Vasmegyében másodalispán lett, 1844-ben ugyanezen megye országgyűlési követté választotta meg. 1847-ben a megye első alispánja lett, de 1848-ban ismét felcserélte ez állást a képviselőséggel s az országgyűlésen mint a rumi kerület képviselője jelent meg. A szabadságharcz bekövetkeztével Vasmegye kormánybiztosává neveztetett ki és helyén fáradhatlan buzgalommal kitartott mindaddig, míg 1849. ápril 14-dikén Debreczenben ki nem mondották a detronisatiót. Ekkor lemondott állásáról, de azért 1850-ben mégis Pozsonyba idézték a hadbírósági purificationális commissio elé." (...) "A német idők beálltával visszavonultan élt táplánfai birtokán. Deák Ferencz, valahányszor Kehidáról Maricubadba ment, meglátogatta Szélléket és mindig több napig időzött náluk. 1860 végén, a magyar megyék visszaállításakor, Vasmegye újra Széll Józsefet választotta meg alispánjának." (...) "Az 1865 deczemberében egybegyűlt országgyűlésen Széll József a körmendi kerületet képviselte, s egyike volt Deák Ferencz leglelkesebb híveinek. 1867-ben Vasmegye főispáni helytartójának nevezték ki, s öreg létére is tevékeny részt vett a közügyek intézésében egész haláláig, mely 1871-ben következett be." (Forrás: Vasárnapi Ujság 46. évf. 15. sz. (1899. április 9.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Széll Kálmán
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Széll Józsefné szül. Bertha Júlia
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 852x1028 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fodor János