D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1899_Oldal_473_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : XVI. Lajos családja a Templeben
B e s o r o l á s i   c í m : 16. Lajos családja a Templeben
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A bécsi cs. és kir. hitbizományi könyvtárban levő egykorú metszet után
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-03-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 46. évf. 1-53. sz. (1899. Vasárnapi Ujság Regénytára Melléklet.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Nők, feminizmus
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : uralkodócsalád
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : XVI. Lajos családja a Templeben
A bécsi cs. és kir. hitbizományi könyvtárban levő egykorú metszet után
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A királyi családnak Parisba történt visszatérését követő, mind fenyegetőbb események sötét vigasztalanságában Madame Elisabeth az, a ki nagy lelki erejével, áhítatos türelmével a szenvedések közepette is fentartja annak tagjait, hogy egészen össze ne roskadjanak a sok megpróbáltatás alatt. A párisi nép maga is tudja ezt és elnevezi őt "Sainte Genevieve des Tuileries"-nek, a Tuileriák szent Genovévájának. Pedig ő is olyan lelki rázkódtatásokat szenved, hogy, a mint mondja, nagyon nehéz neki a vigasztalás nagy forrásához: az imádsághoz folyamodni. Az 1792. év június 20-ikának délutánján, midőn a felbőszített nép betódul a Tuileriákba, megható jelét adja bátorságának, halálmegvetésének. Veszélyben gondolván XVI. Lajost, kiszakítja magát a nők köréből és kétségbeesetten a királyhoz rohan, a ki tétovázva áll a fenyegető tömegelőtt. "Itt van az osztrák nő!" kiáltják erre, a mint megpillantják, a királynénak tartva őt s ütésre emelt kézzel rohannak feléje. Az ott levő tisztek fölvilágosítják a tömeget tévedéséről s a herczegnő tisztelt nevének hallatára lebocsátkoznak az imént még fenyegetően fölemelt karok. "Ah !" monda a herczegnő, "hadd higyjék, hogy én vagyok a királyné. Ha meghalok helyette talán megmenthetem őt." ... " (Forrás: Híres asszonyok. Vázlatok a világtörténet nevezetes nőalakjairól, Budapest, Franklin-társulat, 1990)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Híres asszonyok. Vázlatok a világtörténet nevezetes nőalakjairól
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 935x670 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fodor János