D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_055_c.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az Erzsébet-körút a Népszínháztól nézve, a főgyüjtő csatorna átmetszetével
B e s o r o l á s i   c í m : Erzsébet-körút a Népszínháztól nézve, a főgyüjtő csatorna átmetszetével
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Brüggemann
U t ó n é v : György
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1865-1903
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Klösz
U t ó n é v : György
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1844-1913
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-02-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : tervrajz
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 7. sz. (1900. február 18.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Mélyépítés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : utcakép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : építészeti terv
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : keresztmetszet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz. vége
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az Erzsébet-körút a Népszínháztól nézve, a főgyüjtő csatorna átmetszetével.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Budapest a föld felett és föld alatt.
- A párisi kiállításra készült képek. -
A párisi világkiállításon a magyar főváros is bemutatja történelmi nevezetességeit, kulturális intézeteit s a községi közigazgatás kezelése alatt álló, közczélokat szolgáló fontosabb alkotásokat képekben, kisebb arányú mintákban. A közigazgatás technikai szakosztálya hónapok óta dolgozik a nemzetközi ünnepen való részvétel ügyében; a főváros tetemes áldozatokat hoz kiállítása sikere érdekében. Többek közt négy festményt készíttetett Brüggemann György műépítészszel, a melyek utczarészleteket tüntetnek föl a hozzájuk tartozó földalatti közművekkel. E négy festményt mutatjuk itt be másolatban.
...
A harmadik kép a Kerepesi-út és Nagy-körút keresztmetszetéből van véve. Az eleven hatású kép a Körút és a Kerepesi-út nagy forgalmát tünteti föl a föld fölött, s egyúttal megismerteti a nézőt azzal is, hogy mi minden van a világváros palotái alatt. Az Erzsébet-körút sarkán álló kis vastorony belsejében az imént tünt el egy torzonborz munkás. A képen látható, a mint lassan tapogatózva megy le a földalatti lépcsőzeten a központi főgyűjtő csatornába. Ott már jönnek szembe vele a társai. Az egyik benne űl a csatorna iszapját eltoló nagy vas csónakban, a melynek útját a másik munkás egyengeti, kapájával szedegetve fel a csónak előtt megtorlódott iszapot. Annál érdekesebb ez a kép, mert bizony még a fővárosi emberek közül is csak igen kevésnek van tudomása arról, hogy a zajos kőburkolat alatt, a föld mélyében milyen mozgalmas az élet. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. február 18.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Brüggemann György: Az Andrássy-út az Operaháznál, a földalatti villamos vasúttal
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Brüggemann György: Az Andrássy-út a földalatti villamos vasút Bajza-utczai állomásával
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1652x1577 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella