D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_071_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Részlet az Iparművészeti Múzeumban rendezett huszár-kiállításból
B e s o r o l á s i   c í m : Részlet az Iparművészeti Múzeumban rendezett huszár-kiállításból
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Weinwurm
U t ó n é v : Antal
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1845-?
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-02-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épületrész
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 9. sz. (1900. márczius 4.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Művelődéstörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kulturális kiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : falfestmény
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1900. február
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Részlet az Iparművészeti Múzeumban rendezett huszár-kiállításból.
Weinwurm Antal fényképe.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A párisi világkiállítás magyar tárgyainak próbakiállítása az Iparművészeti Múzeumban.
A huszár-kiállítás, melyről múlt számunkban bővebben szóltunk, szokatlan nagy érdeklődésnek örvendett közönségünk részéről, a mit bizonyít az az adat, hogy a kiállítás öt napja alatt 160,000 ember fordult meg a termekben s a bejáratnál a rendőrség csak nagy erőfeszítéssel tudta az életveszélyes tolongásban a rendet fentartani.
A magyar huszárság történetére vonatkozó képeken és hadi emlékeken kívül élénk érdeklődéssel szemlélte a közönség még a párisi kiállításra szánt régi ötvösműveket és a modern iparművészeti tárgyakat, úgyszintén az ősfoglalkozások kiállítását is.
A kiállítást február 20-án Hegedűs Sándor kereskedelemügyi miniszter, mint a párisi kiállítás magyar osztályának elnöke nyitotta meg. Egyik képünk azon pillanatot tünteti föl, midőn a miniszter kíséretével a felülről világított és díszes sátorral ellátott nagy terembe lép s Vágó Pál nagy huszárképét szemlélik meg. A miniszter mellett láthatók Zsilinszky államtitkár, Lukács Béla, a párisi kiállítás magyar kormánybiztosa, Szalay Imre, történelmi kiállítási elnök, Radisics Jenő iparművészeti múzeumi igazgató, Szterényi miniszteri tanácsosés Juhász testőrkapitány, a huszárkiállítás egyik rendezője. A képen jobboldalt látható régi csúcsíves stílű oltár az iparművészeti múzeum tárgyaihoz tartozik, míg két oldalt üvegszekrényekben a párisi kiállításra szánt régi magyar műkincsek vannak.
Ez üvegfedelű nagy terem általános képét mutatja másik fölvételünk, melyen középen Vágó Pál nagy festménye látszik, pompás rohanó lovasaival. Alatta Ő Felsége szobrát környezve vannak kiállítva Zsolnaynak különböző kor- és nemzetbeli huszárokat ábrázoló szép porczellán szobrocskái. A baloldali falon a huszárság régi emlékeiből dr. Szendrei által rendezett gazdag csoportozatot látjuk: régi huszárzászlók, tarsolyok, csákók és szablyáktól környezve, báró Szentkereszty huszárezredes arczképét a század elejéről, alatta herczeg Esterházy Pál képét saját huszárezrede egyenuhájában, körötte főbb tisztjeinek mellképeivel, Mária Terézia királynő korából. Az üvegszekrényekben drágakövekkel rakott fegyvereken kivül, középkori remek egyházi ötvösműveket látunk, közöttük a nagydisznódi gyönyörű keresztet s a brassói kelyheket, majd a kolozsvári ref. egyház zománczozott színarany kelyhét, Rákóczy György fejedelem ajándékát. Egy másik szekrényben viszont a világi használatra szánt aranyozott ezüst serlegek és kupák s egyéb díszedények voltak bemutatva. Mindannyi XVI. és XVII-ik századbeli ötvösségünk remeke. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. márczius 4.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A húsvétkor megnyíló párisi világkiállításon a magyar történelmi osztály díszterme a huszárság múltjának van szentelve, a hol mint azt már e lapokban is megírtuk, nemcsak a magyar huszárság történelmi fejlődése lesz bemutatva, hanem egyúttal az a leszármazás is, a mint a külföld különböző huszársága a miénkből kifejlődött és megalakúlt.
Mielőtt a huszárterem berendezése Párisba szállíttatnék, hogy Ő Felsége a király és az érdeklődő nagyközönség is megtekinthesse, a kiállítás kormánybiztossága pár napra az egész anyagot kiállította az Iparművészeti Múzeumben. E kiállítás kétségtelenül egyike a legszebb és legtanúlságosabb történelmi kiállításoknak. (Forrás: huszadikszazad.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Weinwurm: A király látogatása az Iparművészeti Múzeumban, február 22-én
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A huszár-kiállítás lesz Páris egyik fő szenzációja!
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Enteriőrfotó - az 1900. évi párizsi világkiállítás magyar pavilonjának ún. huszár-terme
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vágó Pál: Honvédhuszárok rohama : Képek a huszár-kiállításból
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2450x1671 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella