D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_081_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Dr. Leyds transzváli ügyvivő dolgozó-szobájában
B e s o r o l á s i   c í m : Dr. Leyds transzváli ügyvivő dolgozó-szobájában
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Képek a délafrikai háborúból
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-02-21
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 10. sz. (1900. márczius 11.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Afrikai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : államférfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : államügyész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : államtitkár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : miniszter
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Leyds, Willem Johannes (1859-1940)
V I A F I d : 60431328
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Dél-Afrika
G e o N a m e s I d : 953987
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Dr. Leyds transzváli ügyvivő dolgozó-szobájában.
Képek a délafrikai háborúból.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Dél-Afrikában folyó háborúban nagy események történtek az utóbbi időben: az angol fővezér, Roberts tábornagy s vezérkari főnöke, Kitchener tábornok megkezdték az angol hadsereg zömével hadmozdulataikat, melyeknek eredményei, Kimberley fölszabadítása s Kronje boer vezérnek és négyezer főnyi seregének elfogatása, lényegesen megváltoztatták a harcztér helyzetét. A boerok e miatt kénytelenek voltak Ladysmith alól visszavonulni s Joubert vezérlete alatt az oranjei főváros, Bloemfontein védelmére csoportosítani erőiket.
...
Egy másik képünkön sokat emlegetett emberrel ismerkedik meg az olvasó: dr. Leyds transzváli ügyvivővel, a ki Brüsszelben tartózkodik s onnan értesíti a világot a boerok állapotáról, terveiről, kilátásairól. Dr. Leyds a háború megkezdése óta rendkívüli munkát végez s hogy az európai közvélemény oly általánosan a boerok felé fordult részvétével, az nagy részben az ő érdeme. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. márczius 11.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Willem Johannes Leyds (Magelang, Holland Kelet-Indiában, 1859. máj. 1. - The Hague, Hollandia, 1940. máj. 14.) holland ügyvéd és államférfi volt, aki a karrierjét mint államügyész kezdte (1884-1889), majd államtitkára (1889-1898) a Dél-afrikai Köztársaságnak. A dél-afrikai háború (1898-1902) során a döntő időszakban ő volt a Transvaal Köztársaság különmegbízottja és meghatalmazott minisztere Brüsszelben. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Transvaal Köztársaság
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipedia: Willem Johannes Leyds
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1679x1107 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella