D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_372_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Müller Miksa
B e s o r o l á s i   c í m : Müller Miksa
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-04-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 45. sz. (1900. november 11.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Nyelvtudomány, kommunikáció
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallástörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tudós
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nyelvész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Müller Miksa (1823-1900)
V I A F I d : 9893606
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Müller Miksa.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Született 1823 deczember 6-án Dessauban. Atyja, Müller Vilmos, jeles lirai költő volt, de korán meghalt, mikor fia még csak négy esztendős volt. Müller Miksa Lipcsében kezdte, majd Berlinben Bopp, a hírneves szanszkrit nyelvész mellett folytatta s Parisban Burnouf-nál, kora leghíresebb orientalistájánál fejezte be egyetemi tanulmányait. Már húsz éves korában kiadta első művét, a Hitopadesza czímű hindu könyv fordítását. Burnouf biztatására kezdett foglalkozni egyik főművével, a Rig-Véda, a hinduk ősrégi legfontosabb vallási könyvei kiadásával. Ez irányú kutatásai vezették Angolországba, a hol az akkori londoni porosz nagykövet, báró Bunsen, fogta pártját s kieszközölte, hogy az angol keletindiai társaság az ifjú német tudóst bízza meg a Rig-Véda kiadásával. Mivel a munkát Oxfordban nyomtatták, Müller ott telepedett meg s azután ott is maradt élete fogytáig. A Rig-Véda kiadása hat nagy negyedrét kötetre terjedő mű, kimeríthetetlen forrása a régi hindu nép nyelvére és vallására vonatkozó ismereteknek. Munkássága elismeréséül az oxfordi egyetem 1854-ben tanári széket adott neki. Másik nagy műve a keleti népek Bzent könyveinek gyűjteménye, melynek első két sorozata 49 kötetre terjed. A harmadik sorozatot 1894-ben kezdte kiadni a siami király anyagi támogatásával. A Védák és a buddhizmus szent iratai vannak e monumentális műben ismertetve. Megirta a szanszkrit irodalom történetét is, 1866-ban pedig kitűnő szanszkrit nyelvtanát. A cambridgei egyetemen Kelet-India világtörténeti hivatásáról tartott előadásokat, melyek később külön könyvben is megjelentek. Az összehasonlító vallástörténet körébe vágnak szintén kinyomatott előadásai, melyeket a westminsteri apátságban tartott, valamint az Összehasonlító mythologia és Adalékok a mythologiai tudományhoz, stb. Hogy az újkori filozófiában is mennyire jártas volt, azt megmutatta Kant fő művének, a tiszta ész kritikájának angol fordításával. Ezek mellett a költészet mezején is sikeres kísérletet tett 1857-ben németül megjelent Német szerelem czímű szép és költői szellemű elbeszélésével, melyet a német közönség nagy tetszéssel fogadott s mely számos újabb kiadást is ért. Angolországban lelkes terjesztője és magyarázója volt a német költészetnek, különösen Goethének, kinek nevére nagyrészt az ő kezdeményezésére társaság is alakúit Londonban. Széleskörű tudományos tevékenysége mellett még arra is ráért, hogy napi érdekű eseményekről, tudományos és politikai kérdésekről czikkeket, kisebb tanulmányokat irjon a legelőkelőbb angol, franczia, német és amerikai folyóiratokba. Érdemeit az angol nemzet különböző kitüntetésekkel jutalmazta, melyek közt megemlítjük, hogy a királyi titkos koronatanácsnak is tagja lett, mely minőségében mint a hindu szellem s vallási és társadalmi felfogás szakavatott ismerője tett hasznos szolgálatokat. A német tudományos világ, ha már vissza nem édesgethette hazájába, legalább tudományos társulatainak tagjai közt ünnepelte; a franczia akadémia is megválasztotta nyolcz külföldi tagja egyikének. A Magyar Tudományos Akadémiának is kültagja volt a nagy tudós mintegy negyedszázad óta s néhány évvel ezelőtt Budapestet is meglátogatta, mely alkalommal tudományos köreink hírnevét megillető tisztelettel fogadták. (Forrás: Vasárnapi Ujság 1900. november 11. https://www.epa.oszk.hu/00000/00030/02441/pdf/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Budenz József
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1428x1785 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Ipacs Eszter