D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_438_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A hazáért és szabadságért
B e s o r o l á s i   c í m : Hazáért és szabadságért
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Greguss Imre festménye a kurucz világból
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Greguss
U t ó n é v : Imre
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1856-1910
V I A F I d : 76145003682761340329
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-07-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 52. sz. (1900. deczember 30.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : állatkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Greguss Imre (1856-1910)
V I A F I d : 76145003682761340329
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A hazáért és szabadságért. - Greguss Imre festménye a kurucz világból.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ezt a czimet viseli Greguss Imrének egy érdekes festménye, mely egy kurucz csapat vonulását ábrázolja. Legelől egy fiatal kurucz legény fekete lován ülve fújja tárogatóján az indulót s utána lovagolnak a régi szabadságharczosok legkiválóbb történeti alakjai. A tárogatós nyomában mindjárt, egymással komolyan beszélgetve, két kurucz vezér lovagol: az idősebbik a rettenthetetlen Béri Balog Ádám, mellette a hires nyalka vitéz, Bezerédy léptet sárga paripáján. Hátuk mögött az ország négy folyóját jelző, négy fehér csíkos zászló árnyékában II. Rákóczi Ferencz fejedelmi alakját ismerjük fel. Tőle balra a merész Ocskay emeli az apostoli kereszttel díszített zászlót, büszkén ülve prüszkölő fehér lován. Mellette levett sisakkal, fényes pánczélban a hős Bercsényi lobogtatja a bíborszínű nagy zászlót, melyre ez a mondás van írva: Pro patria et libertate, - a hazáért és a szabadságért. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. deczember 30.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kurucz
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3664x1960 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Ipacs Eszter