D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1335017775.jpg
C Í M 
F ő c í m : Mezei homokfutrinka
B e s o r o l á s i   c í m : Mezei homokfutrinka
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : llaca
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-05-01
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2012-04-21
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
M e g n e v e z é s : Állatvilág
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : futrinka
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : állatkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vadon élő állat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rovar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bogár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A futrinkafélék, vagy futóbogárfélék, (Carabidae) a rovarok osztályában a ragadozó bogarak (Adephaga) alrendjébe tartozó család. Körülbelül 30 ezer leírt fajuk közül Magyarországon mintegy 650 él. ... Az egész Földön megtalálni őket; a legtöbb faj a mérsékelt égövben él. ... Alakjuk és színük is igen változatos. A mérsékelt égövi és a magashegyi fajok színe többnyire élénkebb, mint a trópusiaké. Fejük nagy, de rendesen keskenyebb, mint a tor. A barlangokban vagy mélyen a földben élő fajok szeme gyakran hiányozik, egykori helyét csak világos folt jelzi. Rágóik rövidek, de erősek: a zsákmány megragadását és széttépését horgokkal, fogakkal segítik. Állkapcsi tapogatójuk négy ízű. A legtöbb faj szárnyfedője hátul lekerekített, a potrohot tökéletesen fedi. Felülete hosszanti irányban rovátkolt, a rovátkák többé-kevésbé pontozottak, ritkábban simák. Lábuk általában hosszú, vékony, a gyors futásra alkalmas; egyes, rövidebbek és vastagabb lábú fajok nehézkesebben mozognak. A föld alatt élő fajok mellső lábai ásólábakká alakultak. A végbelük melletti alféli mirigyek vajsavtartalmú váladékát veszélyhelyzetben kilövellhetik. A nyúlt testű lárvák fejének mindkét oldalán 4-6 mellékszem nő. Csápjaik négy ízűek, rágóik sarló alakúak. Bábjaik rendesen fehérek, rajtuk igen jól kivehető ki az előre hajló fej, a szájrészek, szárnyak, lábak stb. körvonalai. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : juhaszj: Változó futrinka
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1242x1280 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Dávid Adrienne