D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1854_pix_Oldal_24_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Maurocordato Sándor
B e s o r o l á s i   c í m : Maurocordato Sándor
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-09-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 1. évf. 25. sz. (1854. augusztus 20.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politika általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Mavrokordatos, Alexandros (1791-1865)
V I A F I d : 42600021
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : katonatiszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : diplomata
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Görögország
G e o N a m e s I d : 390903
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Maurocordato Sándor
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Maurocordaio Sándor szül. 1791. febr. 3.(15.Vén Konstantinápolyban. Családja a törökországi legelőkelőbbek közé tartozik. Anyja Karadja herczegnö, olly nemzettség ivadéka, melly nem egy hoszpodárt adott Oláhországnak atyja pedig egyenes ágon azon hires nagyúri fötolmácstól származik, ki szinte Maurocordato Sándor nevet viselt, s kit II. Lipót császár, azon érdemeiért, mellyeket Bécsnek a törököktől felmentésében szerzett, birodalmi gróf rangjával tisztelt meg. Ugyanennek fia Miklós kezdé meg 1703-ban a fanarióta fejedelmek sorát az oláh-moldva tartományokban. Az irju Maurocordato Sándor igen jeles nevelésben részesült, részint az atyai háznál, részint a Kuru-Tsesme-i iskolában, mellyet Morusi Demeter alapitott, s akkori időben virágzó állapotban s jó hirben állott. " (Forrás: Vasárnapi Ujság 1. évf. 24. sz. (1854. augusztus 13.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A februariusi forradalom után demagóg kitöréstől tartva, felhagyott Maurocordato az ellenzék vezényletével, a nélkül hogy a kormányhoz csatlakozott volna. 1850 végén elvállalta a párisi követséget. Ugyanezen hivatalában vette hirét azon eseményeknek, menyeknek ez idén Görögország színhelye volt, mellyek következteben az éjszaki hatalmak ideiglenesen megszállották Piraeust. Ottó ismét viasza híta tauácsa élére hajdani miniszterét, s Maurocordato hódolt a meghívásnak. - Ezen meghivást és elfogadást ugy tekintik tapasztalt államférfiak, mint kezességet az iránt, hogy a görög kormány ezentulí eljárásaihoz a józan észt választá szövétnekül és sokkal több figyelemre méltatja a valódi nemzeti érdekeket, mint eddigelé cselekvé. (Forrás:Made in Mate)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Maurocordato Sándor
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Maurocordato Sándor
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1550x1838 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet