D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 385-396_pix_oldal_2_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Veszprém
B e s o r o l á s i   c í m : Veszprém
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-12
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 6. évf. 33. sz. (1859. augusztus 14.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : városkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : hegység
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : település
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : magyarországi város
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Veszprém
G e o N a m e s I d : 3042929
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Veszprém
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Veszprém lakosai több századon át csak­nem teljes békében és nyugalomban éltek királyaik által adott szabadságaikban egész 1552-ig, midőn a törökök a várost elfoglal­ván, a lakosságot részint leöldösték, részint elhurczolták. 1557-ben kiverték ugyan egy kis időre, s a káptalan is vissza­tért menhelyéről, de csakhamar a törököktől való félelem miatt ismét elköltözött. Ugyanis 1563-ban ezek már Palotát ostro­molták erősen, de a veszprémiek segítségül sietvén, innen csúfosan vissza verettek. Megtudván I. Ferdinánd a veszprémiek e vitéz tet­tét, mindjárt az ütközet után 13. napon tulajdon keze írása val a lakosoknak mindazon szabadságaikat megerősítette, mellyeket az. Istvántól kaptak. 1564-ben ismét bevette a török Veszprémet, de Salm cs. k. vezér közelgésének hírére oda hagyta 1566., miután több nevezetes épületeit lerontatta és felégette. 1593-ban Szinán basa 100,000 emberrel ostromolván, elfoglalta, s csak 1598-ban vették vissza Pálffy és Schwarzenberg cs. vezérek. 1663-ban ismét a törökök jöttek falai alá, de miután a várat be nem vehették, a várost feldúlták, felégették, s lakosait fogságba hurczolták. 1702-ben a vár felső parancsolatból lerontatott. " Forrás: (Vasárnapi Ujság,6. évf. 33. sz. (1859. augusztus 14.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Veszprém
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1122x876 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet