D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 237-272_pix_oldal_4_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Dobozy Károly
B e s o r o l á s i   c í m : Dobozy Károly
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-11-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1864. 11. évf. 26. sz.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Zenetörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Dobozy Károly (1817-1860)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : zeneművész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zeneszerző
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : földbirtok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Dobozy Károly
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A következö évben végre (1860. febr. 19.) befejeződött a viszontagságos élet. A bajok, mik ellen erős lelke diadalmasan küzdött, megtörték a gyönge testet. Hamvai a makói ref. ó-temetöben nyugszanak, jeltelenül. Dobozy első zenemüvét 1838-ban irta. Hátramaradt iratai közt összesen mintegy 41 hangszerzeménynek akadtam nyomára, miknek nagyobb része még kiadatlan. Müveinek kiváló becse és főjelleme az eredetiségben és a valódi magyar érzés hü kinyomatában fekszik. Szénffy, Nyizsnyay és Simonffy zeneszerzőkkel, gr. Fáy-val, a nagy zenetudóssal, többé-kevésbbé meghitt levelezésben és baráti viszonyban állott. Ez utolsó egészen el volt hajolva dalai által, s őt tartá elsö kompozitornak Magyarországon." Forrás: (Vasárnapi Ujság 1864. 11. évf. 26. sz.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A fiú egész szellemi és vagyoni erejét művészi szenvedélyére fordította. Cigányzenészekből bandát szervezett, tanított és tartott saját költségén, mellyel több hazai város (leginkább Debrecen) közönsége előtt előadásokat rendezett. A siker felbátorította: 1844 második felében összeszedte a győri Farkas-Bihari-féle cigányzenészeket és velük külföldi körútra indult, Fitos Sándor táncost és egy táncosnőt is vitt magával. Bécsben díszes magyar öltözeteket készíttetett. Útjáról Magdeburgban november 11-én kelt levele megjelent a Pesti Divatlapban (1844. II. 22. sz.). 1846-ban január 10-én ismét Bécsbe indult 13 zenésszel, akiket négy hónapig tanított, és akikkel félévig növekvő elragadtatásban tartotta Bécs lakóit ekkor Liszt Ferenc elismerését és barátságát is megszerezte. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dobozy Károly
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 791x957 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet