D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 425_496_pix_oldal_18_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az iglói főgymnasium épülete
B e s o r o l á s i   c í m : Iglói főgymnasium épülete
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-05-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 15. évf. 41. sz. (1868. okt. 11.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : iskola
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Igló
G e o N a m e s I d : 723526
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Iglói evang. főgymnasium
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Nézzünk végig még az oskola udvar és kert nagy és rónára egyengetett területén. Teljes egy holdnyi tor az, szép növényzeti kertté átalakítandó. Háttérben az egész területnek mintegy negyedrészét, az egész 19 ölnyi szélességben, a gymnasztikai - különféle tornászati készülékkel és eszközzel már évek óta fölszerelt tér foglalja el. Az udvaron gyönyörű és nagy kétágú vén hársfa áll. Petőfi emlék-fájának nevezi a fiatalság mert nagy költőnk Petőfi, Pákh Alberttel meghitt barátságban leven, ezt Iglón, Paklinak édes atyjánál az akkori tiszai ev. superintendesnél - ki a régi épületben mint iglói lelkész lakott vo!t - meglátogatta és nála heteket töltött itt, e hársfa alatt irta akkortáji költeményeinek némelyikét. (Forrás: Vasárnapi Ujság 15. évf. 41. sz. (1868. okt. 11.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pápa, Ev. Reform. Gymnasium, Színház
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Igló : Sétatér a vigadóval
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az állami faipari szakiskola Iglón
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1373x975 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fecz Ágnes