D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 437_512_pix_Oldal_03_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szerbia uj fejedelme
B e s o r o l á s i   c í m : Szerbia uj fejedelme
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-02-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1872. 19. évf. 36. sz. szeptember 8.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Milan (Szerbia: király), I. (1854-1901)
V I A F I d : 43489054
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szerbia
G e o N a m e s I d : 6290252
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : IV. Obrenovics Milán, Szerbia fejedelme
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A fejdelem nagykorusitási ünnepélye aug. 21-én nagy pompával vette kezdetét. A főváros már néhány nappal előbb ünnepi szint öltött magára. Beláthatatlan tömeg hullámzott föl s alá a fellobogózott utczákon s virágokkal behintett díszes tereken. Este, mint az ünnepély előestéjén, Belgrád városa fényesen ki volt világítva. Óriási fáklyásmenet vonult zsivió kiáltások között a fejdelem palotája elé, hol több dalegylet néhány nemzeti dalt énekelt el. Ennek bevégeztével a nép hangosan megéljenezte ifjú fejdelmét, ki az erkélyen többször megjelent. A tulajdonképi ünnepély napja aug. 22-ke volt, mely napnak reggelén Belgrád ormairól 101 ágyulövés közt hirdették ki a fejedelem nagykorúvá lételét. E napon történt meg a koronázás is a belgrádi főtemplomban a görög egyház szertartásai szerint. A fiatal fejedelem teljes díszben ment a templomba és kocsijában Blaznavácz, Risztica és Gavrilovics, a három volt kormányzó kisérte. " (Forrás: Vasárnapi Ujság 1872. 19. évf. 36. sz. szeptember 8.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Milan
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1084x1197 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet