D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_078_pix_Oldal_07_Kep_0001a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hobart pasa
B e s o r o l á s i   c í m : Hobart pasa
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Pollák
U t ó n é v : Zsigmond
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1837-1912
V I A F I d : 144155096
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-07-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 24. évf. 3. sz. (1877. január 21.)
T e c h n i k a : ceruzarajz
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : katonatiszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : haditengerészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Hobart-Hampden, Augustus Charles (1822-1886)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Törökország
G e o N a m e s I d : 298795
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Hobart Pasa.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : (Hobart Ágoston Károly báró), Buckinghamschire hatodik grófjának 3. fia, török tengernagy, született 1822 ápr. 1., meghalt Milanóban 1886. jún. 19. 1836. az angol hajóhadba lépett és kitűnt az oroszok elleni háborúban 1854-55. 1861-65-ig az É.-amerikai Egyesült-Államokak szolgálta, 1867. pedig török szolgálatba lépett, ahol csakhamar altengernagy lett, sőt a krétai felkeléssel szemben szerzett érdemeiért 1870. pasa és tengernagy lett. 1874. újra az angol tengerészetbe lépett, de midőn az orosz - török háborúra kitörése után a török hajóhad vezetését vette át a Fekete-tengeren, az angol kormány elbocsátotta. Magában a háborúban keveset végzett és nem volt képes az oroszoknak átkelését az Al-Dunán megakadályozni. A háború után kilépett a szultán szolgálatából. Emlékiratait (Sketches of my life) özvegye adta ki (London 1886). (Forrás: A Pallas nagy lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Török katonaság
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 894x1079 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna