D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 079_174_pix_Oldal_10_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Dr. Schweinfurth György
B e s o r o l á s i   c í m : Dr. Schweinfurth György
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Pollák
U t ó n é v : Zsigmond
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1837-1912
V I A F I d : 144155096
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-07-21
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 24. évf. 9. sz. (1877. márczius 4.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Világtörténet
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Turizmus története
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Növénytan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : utazó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : természettudomány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : növénytan
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Schweinfurth, Georg August (1836-1925)
V I A F I d : 27187771
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Afrika
G e o N a m e s I d : 6255146
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Dr. Schweinfurth György.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Dr. Schweinfurth György annyiban előnye van társai fölött, hogy leginkább oly helyeken járt, melyeknek nagy része ő előtte a szó valódi értelmében ismeretlen volt. Schweinfurth 1837. decz. 29-én született Rigában (Oroszországban) német családból. Tanulmányainak kedvencz tárgyai a természettudományok valának s ezek közt is a növénytant kedvelte legjobban. Már kora ifjúságában meghívást kapott a berlini füvészkert rendezésére és e foglalkozása közben legyőzhetetlen vágy támadt lelkében Afrika növényvilágának megismerésére. 1864-től 1866-ig tette meg Afrikában első nagyobb utazását, a Vörös-tengerpartjairól Szuakimonés Kosszalán át az Abysszinia északi részén lakó gallabatok földjére. Utazása közben veszedelmes lépbetegséget kapott, de azt szerencsésen kiállotta, s e körülménynek tulajdoníthatjuk, hogy azután oly sokáig tartózkodhatott nagyobb veszély nélkül a legegészségtelenebb lázaktól és járványoktól látogatott vidékeken. 1868-ban indult el második útjára, s ekkor Khartumon át Afrika belsejébe hatolva, három évig tartózkodott a Bahr-el-Ghazelnek (Gazellafolyó), a Nílus legfontosabb mellékfolyójának sok tekintetben igen érdekes vidékén. E hosszas utazás alatt főleg az emberevő niám-niámok és monbuttnk földjét kutatta át s fölfedezte az akkák törpe néptörzsét, melyben sokan Herodotus pygmaeusait gyanítják. Az ottani növényfajokból, melyekben a Nilus felső vidéke igen gazdag, érdekes gyűjteményt állított össze, melynek nagy részét azonban egy tűzvész megsemmisítette. 1871-ben még Dár-Fertit tartományt utazta be. Mikor Európába vissza tért, huzamosb ideig élt Cataniában, Sziczilia szigetén, hol utazásának leírásával foglalkozott, mely pár év előtt jelent meg németül és angolul csaknem egy időben e czim alatt: "Egy természetvizsgáló Afrika szívében vagy három évi utazások és kalandok Afrika közepének ismeretlen vidékein, 1868-tól 1871-ig". (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1877. márczius 4.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Rohlfs Gerhard afrikai utazó
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1160x1690 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna