D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 307_462_pix_Oldal_06_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az ázsiai csatatérről
B e s o r o l á s i   c í m : Ázsiai csatatérről
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Karsz vára
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-07-30
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 24. évf. 25. sz. (1877. június 24.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ázsiai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : városkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kastély
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vilajet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szikla
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : híd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kunyhó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : erőd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fal
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : torony
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Ázsia
G e o N a m e s I d : 6255147
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az ázsiai csatatérről: Karsz vára.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Karsznak igen szép, festői fekvése van egy meredek sziklacsúcs lábainál. A város kellő közepén emelkedik föl egy nagyon meredek sziklakup, nem régen épített fellegvárával, mely az egész város fölött uralkodik. A hegy lábai körül a városon keresztül folyó Karsz-csáj kígyózik, melyen régi kőhíd vezet keresztül. Az utczák, mint valamennyi keleti városban, szűkek és piszkosak és az éhes kutyák nagy csapatokban barangolnak szerteszét az utczákon. Nagyobb ós jobban épült ház kevés van Karszban és a szegényebb osztályok sárból épült kunyhókban laknak. A jobb házak sötét szinü kövekből épültek, s kivülről igen komoroknak látszanak.
Karsz városa, még mielőtt az oroszok kezére került volna, igen sokat veszített nagyságából, népességéből és jóllétéből a török-persa háborúk rombolásai miatt. A vár az egész Ázsiának egyik legfontosabb és legnagyobbszerü erőssége. Kettős szilárd kőfal és három hatalmas külerőd védelmezi. Az erősség tulajdonképeni belső területe meglehetős nagy, s ott vannak elhelyezve a fontosabb épületek is. 400 toise-nyi hosszúságú éjszaki oldala meredek sziklákhoz támaszkodik s a többi három oldallal együtt csaknem 700 toise-nyi rendetlen négyszögöt képez. A fellegvár a város közepén emelkedő sziklacsúcson az egész várnak legfőbb védelmi pontja. Három főosztályból áll az, melyek lépcsőszerüleg ereszkednek alá a városba. A keleti torony rendkívül erős előretolt erődöt képez. Az oroszoknak kétségkívül nehéz napjaik lesznek, mig ez erősséget hatalmukba keríthetik.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1877. június 24.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az ázsiai csatatérről : Bajazid vára Török-Örményországban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1649x1118 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna