D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 473_568_pix_Oldal_04_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gróf Széchenyi Imre
B e s o r o l á s i   c í m : Gróf Széchenyi Imre
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Pollák
U t ó n é v : Zsigmond
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1837-1912
V I A F I d : 144155096
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-12
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1879. 26. évf. 31. sz. augusztus 3.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Magyar külpolitika
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Zenetörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Széchenyi Imre (1825-1898)
V I A F I d : 340891
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : diplomata
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : országgyűlési képviselő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zeneszerző
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gróf Széchenyi Imre
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Gr. Széchenyi Imre, gr. Sz. Lajos és Wurmbrand (Paulai) Francziska grófnő fia, 1825. február 15-én született Bécsben, atyja itt lakván azon időben, valamint később is, mint Zsófia főherczegnő udvarmestere. Tanulmányait az atyai háznál, magánnevelők (Moser Lőrincz áldozár és Frank Márton ügyvéd) vezetése alatt, atyjának közvetlen fölügyelete mellett végezvén, 1838-tól 1843-ig évről évre közvizsgákat tett le Pozsonyban, előbb a gymnáziumi, majd a bölcsészeti és jogi tantárgyakból, mindig kitűnő eredménynyél.
Tudományos neveltetésén kivül kiváló hajlama a művészetek s különösen a zene iránt már korán kitűnt s a zene terén tehetségei jóval felülmúlták a közönséges műkedvelők szinvonalat.
Tehetségei, hajlamai s összeköttetései által a diplomacziai pályához vonatva, korán lépett szolgálatba e nagy jövővel s széles hatáskörrel kecsegtető téren. Atyja, Lajos gróf, római követ lévén, az ifjú az ő oldala mellett kívánta megkezdeni pályáját s Metternich herczeg által 1845-ben követségi attachénak neveztetett ki Rómába.
Gróf Széchenyi Imre még 1848-ig maradt Rómában; ekkor követségi titkári s ügyvivői ranggal Stockholmba helyeztetett át; majd, hasonló minőségben, a német szövetségi követséghez Frankfurtban, hol a többi közt gróf Bismarckkal, akkor porosz követtel, bizalmas ismeretséget kötött. ..."
(Forrás: 26. évfolyam, 31. szám, 1879. augusztus 3.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Széchényi Imre (zeneszerző)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 949x1191 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet