D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyarhadtrtnelm00mill_0215.jpg
C Í M 
F ő c í m : Csatavilla, emberfogó és díszpartizánok
B e s o r o l á s i   c í m : Csatavilla, emberfogó és díszpartizánok
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-06-25
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2013-09-02
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be kerülés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
A   t í p u s   n e v e : tárgy
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállításon
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállításon
S z e r z ő : szerk. Szendrei János
M e g j e l e n é s : Budapest : Kereskedelemügyi minister, 1896
T í p u s : katalógus
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Internet Archive
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1526 előtt
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Tárgyi népművészet
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Régészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : középkor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fegyver
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lelet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : régészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírlelet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vágófegyver
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szúrófegyver
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 15. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 16. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Emberfogó, vasból, patkó alakban előre hajtott villával, melynek két száráról befelé véggel egymáshoz érő vasnyelv van csuklóvassal erősítve, melyek a nyakra történő tolásnál a szárakra behajlanak és az alattuk levő aczélrugók által helyükre visszalöketnek. A vas nyéltokból két hosszú vasfül nyúlik le a fogó rúdjára s ahhoz le van szögezve. A nyél vége vas körpánttal szegett s alul egy erős vastüske áll ki. A fogó nyilasának átmérője 22.5, a szárak magassága szintén 22.5 ctm. XV. és XVI. század. A lovon ülő pánczélos ellenségnek a nyeregből való lerántására használtatott.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Csatavilla (Stabsturmgabel), botban, mely vashengerben elrejtett három szuronyból áll, melyek ütésnél a hengerből három felé kiugranak. A bot alakú, fekete bőrrel bevont vashenger feje vésett és áttört vasbordák közt a görög mythologiából vett és rézből kivésett jelenetekkel van ékítve. Tetején egy oroszlánfejben végződő rugó egy vas ajtócskát fog le, mely a szuronyok nyilasát zárja el. A bot alsó végén egy áttört művű, körte alakú vasgömb van koptató gyanánt alkalmazva. A szuronyok négy élűek s lapjaik homorítottak. A középső szuronyon STOGHO | CREMA |, másik oldalon pedig a spanyol fegyverkovács neve GIO | BATISTA van bevésve. A középső szurony hossza 87.5 ctm., a két kisebb szélső szurony hossza 26.5 ctm. A bot hossza 117 ctm. XVI. század.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Díszpartizán, vasból, egy vasgömbből kiinduló, széles, levél alakú lándzsával és ív alakú, végén lefelé görbített hosszú tüskékkel, melyek egy-egy állat-fej alakú gombban végződnek. A tíz lapra alakított nyéltok a rúdra való erősítéshez hosszú két vas füllel van ellátva, melyek a nyolczszögletű tölgyfa rúdra vannak szögezve. A partizán vésett és bevert apró pontokból képezett lombdíszítéssel behintett s az aranyozás nyomait viseli magán. Hossza nyéltokkal együtt 42.5 ctm. XVI. század második fele.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Díszpartizán, csiszolt vasból, melynek kétoldalt végig bordázott, hosszú, kétélű vasa félhold alakú kettes tüskével van ellátva. A nyéltokból két hosszú vasfül nyúlik a tízszögletű tölgyfa rúdra s erre rá van szögezve. A partizán hossza nyéltokkal együtt 74.5 ctm. XVI. század.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Alabárdok, nyárs
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállításon
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1420x2633 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Maczelka Árpád